Főoldal » Hírek » Visszajárt a lakókocsiba pezsgőt lopni - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a bün­te­tett elő­éle­tű, 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki három­szor is fel­tört egy lakókocsit.

A vád­lott 2021 júni­u­sá­ban egy záká­nyi hor­gász­tó­hoz leál­lí­tott lakó­ko­csi­hoz ment abból a cél­ból, hogy élel­mi­szert és sze­szes italt tulaj­do­nít­son el.

A férfi elő­ször a helyi hor­gász­egye­sü­let lakó­au­tó­já­nak egyik plexi abla­kát törte be, majd bemá­szott a lakó­tér­be, ahon­nan négy pezs­gőt lopott el, amit később elfo­gyasz­tott, az üve­ge­ket pedig a kör­nyé­ken eldobálta.

A ter­helt három nap múlva ismét meg­je­lent a lakó­ko­csi­nál és az OSB lap­pal fedett koráb­bi ablak helyett egy másik abla­kot betör­ve újabb négy üveg pezs­gő­vel távozott.

Ami­kor a vád­lott har­mad­szor is ellá­to­ga­tott a kocsi­hoz, a kitört ablak elé sze­relt OSB lapot sza­kí­tot­ta le a beju­tás érde­ké­ben. A férfi ez alka­lom­mal egy pezs­gőt meg­ivott a hely­szí­nen, majd a kiürült üve­get bor­ral töl­töt­te meg. A ter­hel­tet ekkor zavar­ta meg az egye­sü­let elnö­ke, aki mara­dás­ra szó­lí­tot­ta fel, azon­ban a vád­lott a bor­ral együtt elfutott.

A férfi közel 10.000 forint érté­kű sze­szes italt tulaj­do­ní­tott el jogtalanul.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szemben.

A fel­hasz­nált fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság az adat­gyűj­tés során készítette.