Főoldal » Hírek » Vita tárgyát képezte, hogy mennyi bort vihet magával a rabló - videóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fit, aki szer­dán egy 26 cen­ti­mé­te­res kés­sel a kezé­ben rabolt el egy palack bort egy Heves megyei dohányboltból.

A tet­tes a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után nem sok­kal rend­őr­kéz­re került, a kihall­ga­tá­sát köve­tő­en őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség a teg­na­pi napon soron kívül bíró­ság elé állította.

A vád sze­rint a gya­nú­sí­tott kora dél­után ment be az üzlet­be, ahol meg­vár­ta, amíg az előt­te álló vevő távo­zik, majd a pult mögé laví­roz­ta magát és ott a műanyag nyelű kony­ha­ké­sét elő­kap­va rátá­madt a meg­le­pett eladó­ra. A nála jóval fia­ta­labb sér­tett­nek rövid tusa­ko­dás után sike­rült elhá­rí­ta­nia a táma­dást, de az erő­szak­nak csak akkor lett vége, ami­kor meg­ígér­te a fér­fi­nak, hogy elvi­het egy üveg bort, ha nem bánt­ja őt. Erre a rabló nyom­ban magá­hoz vett egy két­li­te­res boros­pa­lac­kot a polc­ról, ám a meg­tá­ma­dott eladó ráki­ál­tott, hogy ő csu­pán egy lite­res flas­ká­ra gon­dolt, a két liter sze­rin­te már túl­zás lenne.

A ter­helt erre kicse­rél­te a bort egy kisebb kisze­re­lé­sű­re, majd azzal a kezé­ben elhagy­ta a tetthelyet.

Az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta az elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben a tör­vé­nyi 5 éves mini­mu­mot meg­ha­la­dó tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a tár­gya­lá­son. A bíró­ság egyet­ér­tett a vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re tett indít­vánnyal, de annak mér­té­két csu­pán három és fél évben hatá­roz­ta meg, ezért az ügyész súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést a tár­gya­lás végén. A vád­lott és védő­je ugyan­ak­kor eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, így az ügy­ben majd az Egri Tör­vény­szék hoz jog­erős döntést.

A vide­ón a biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­lé­nek a köz­vet­len táma­dás utáni rész­le­te látható.