Főoldal » Hírek » Vitarendezés kaszával, láncfűrésszel - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy huszon­éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt, aki egy dél­utá­ni vitás hely­zet után az esti órák­ban fele­lős­ség­re vonta a sér­tett fér­fit, Ennek során egy több, mint két méte­res kaszá­val meg­ütöt­te, majd a han­gos­ko­dás­ra kiér­ke­ző másik fér­fi­re is rátá­madt, hoz­zá­do­bott egy bein­dí­tott moto­ros láncfűrészt.

A vád­irat sze­rint 2021. szep­tem­ber ele­jén, dél­után, a vád­lott lakó­he­lyén, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen, két egy­más szom­széd­já­ban lakó férfi – akik egyéb­ként roko­ni kap­cso­lat­ban van­nak – a saját udva­ruk­ról egy­más­nak átki­a­bál­tak, han­go­san vitat­koz­tak. A mel­let­tük lakó férfi – az ügy későb­bi egyik sér­tett­je – átment az ingat­lan­ra és azzal vetett véget a vesze­ke­dés­nek, hogy a vitá­zó felek egyi­két a házba bekísérte.

Aznap este a vád­lott az utcán meg­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet azzal, hogy miért akar­ta meg­ver­ni az egyik vitat­ko­zó felet. A sér­tett nem fog­lal­ko­zott a vád­lot­tal, és annak tár­sa­sá­gá­ban lévő hoz­zá­tar­to­zó­i­val, hanem a háza irá­nyá­ba ment tovább, mire a vád­lott hoz­zá­lé­pett és egy több, mint két méter hosszú kasza fanye­lé­vel a vál­lán meg­ütöt­te olyan erő­vel, hogy a nyél karó­ré­sze eltört. A sér­tett ijed­té­ben besza­ladt a saját házába.

A han­gos­ko­dás viszont tovább foly­ta­tó­dott, erre laká­sá­ból kiment az utcá­ra az a férfi, aki még a dél­előt­ti vita része­se volt. Ami­kor őt meg­lát­ta a vád­lott, egy ben­zin­mo­to­ros lánc­fű­részt vett magá­hoz, bein­dí­tot­ta, a férfi irá­nyá­ba futott, majd a lánc­fű­részt rádob­ta a fér­fi­ra, ami a mell­ka­sá­nak ütkö­zött, 8 napon belül gyó­gyu­ló ron­csolt, met­szett bőr­sé­rü­lé­se­ket okozva.

A férfi könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nem ter­jesz­tett elő magánindítványt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.