Főoldal » Hírek » Volt barátnője bántalmazására és kirablására adott megbízást - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A 39 éves férfi elő­ször azzal bízta meg egy isme­rő­sét és annak barát­nő­jét, hogy köves­sék és figyel­jék a volt pár­ját. Később arra vette rá őket, hogy támad­ják meg a nőt az ott­ho­ná­ban, rabol­ják ki és súlyo­san bántalmazzák.

A vád­irat sze­rint a bűn­cse­lek­mény fel­buj­tó­ja - egy 39 éves férfi - 2020 máju­sá­ban ismer­ke­dett meg az ügy másik két vád­lott­já­val, egy 28 éves fér­fi­val és annak 26 éves barát­nő­jé­vel. Egy idő után a fia­ta­labb férfi meg­kér­dez­te az idő­seb­bet, tud-e adni neki vala­mi mun­kát. Ezek után a 39 éves férfi - 300 ezer forin­tot ígér­ve - azzal bízta meg a fia­ta­labb fér­fit, hogy figyel­je és köves­se a koráb­bi barát­nő­jét, mivel a sza­kí­tá­suk óta hara­gu­dott rá, és tudni akar­ta, hol jár, mit csi­nál, vala­mint meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni, hogy a nőnek új pár­kap­cso­la­ta legyen. A sér­tett meg­fi­gye­lé­sé­hez idő­köz­ben a fia­ta­labb férfi 26 éves barát­nő­je is csatlakozott.

A 39 éves férfi később már azzal bízta meg bűn­tár­sa­it, hogy támad­ják is meg a sér­tet­tet a laká­sán, kötöz­zék meg, súlyo­san bán­tal­maz­zák, és rabol­ják ki. Ennek során a férfi külön­fé­le elkö­ve­té­si módo­kat is aján­lott volt barát­nő­je testi-, és pszi­chi­kai bán­tal­ma­zá­sá­ra, vala­mint a sér­tett meg­kö­tö­zé­sé­re műanyag kötö­zőt is adott tár­sa­i­nak. A meg­bí­zás tel­je­sí­té­se ese­tén a 39 éves férfi 1.000.000 forin­tot ígért.

Több héten át tartó ter­ve­zést köve­tő­en, a bűn­cse­lek­mény vég­re­haj­tá­sá­val meg­bí­zott férfi és barát­nő­je 2020. júli­us 13-án, dél­után, magu­kat futár­nak kiad­va meg­je­len­tek a sér­tett III. kerü­le­ti laká­sá­nál. Ami­kor a sér­tett ajtót nyi­tott, a férfi belök­te, ököl­lel meg­ütöt­te, barát­nő­je pedig meg­kö­töz­te a föld­re került nőt. A férfi ezután betöm­te a sér­tett szá­ját, majd a szek­rény­ből elő­vett egy váll­fa­tar­tó vas­csö­vet, és azzal a sér­tet­tet test­szer­te meg­ütöt­te. A vád­lot­tak a sér­tett laká­sán külön­bö­ző érté­ke­ket gyűj­töt­tek össze, amik­kel a nő elhagy­ta a lakást. A férfi ezután még tovább bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, majd fogta a sér­tett kul­csa­it, és a meg­kö­tö­zött, vérző nőt hát­ra­hagy­va, ő is távo­zott a helyszínről.

A sér­tett az erké­lyen keresz­tül egy lakó­tól kért segít­sé­get, aki érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A bán­tal­ma­zott több­szö­rös csont­tö­rés­sel járó súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. Az ügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fel­vé­te­len a bűn­cse­lek­ményt vég­re­haj­tó férfi és nő lát­ha­tó. A nő a meg­té­vesz­tés érde­ké­ben virág­gal a kezé­ben érke­zik a hely­szín­re, a férfi pedig ami­kor már távo­zik a bűn­cse­lek­mény hely­szí­né­ről: https://www.facebook.com/watch/?v=5372133632817273

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye és vide­ó­ja az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-nyomozas-exbaratja-megbizasabol-kotoztek