Főoldal » Archív » Volt barátnője nem akart békülni vele, ezért megverte- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2019. ele­jén ismer­ke­dett meg egy kis­ko­rú lánnyal. Sze­rel­mi viszony ala­kult ki közöt­tük. A lány decem­ber végén sza­kí­tott a vád­lot­tal, aki viszont több­ször sze­mé­lye­sen és az inter­ne­ten keresz­tül is keres­te, üze­ne­te­ket kül­dött neki, mert ki akart békül­ni vele.

2020. feb­ru­ár köze­pén a lány fel­hív­ta a vád­lot­tat, hogy Tokaj bel­te­rü­le­tén talál­koz­za­nak, ugyan­is néhány sze­mé­lyes dol­gát sze­ret­te volna tőle vissza­kér­ni, ille­tő­leg a vád­lott tele­fon­já­ról töröl­tet­ni akar­ta a róla koráb­ban készült fotó­kat.

A dél­előtt folya­mán egy park­ban talál­koz­tak, ami­kor is a vád­lott ismé­tel­ten békül­ni pró­bált, de a lány erre nem volt haj­lan­dó, ezért a vád­lott a padon ülő lányt leköp­te és a jobb csí­pő­je fölött meg­rúg­ta. A lány a rúgás­tól testi sérü­lést nem szen­ve­dett el.

Két nap múlva a dél­utá­ni órák­ban, Tokaj­ban ismét össze­ta­lál­ko­zott a vád­lott a lánnyal, újból eről­tet­te a békü­lést, de eluta­sí­tást kapott. A lány ott­hagy­ta a vád­lot­tat és bement egy női mos­dó­ba, de a vád­lott utána ment, ismét leköp­te és tenyér­rel olyan erő­vel meg­ütöt­te az arcán, hogy a lány elesett és beütöt­te a csem­pé­be a hom­lo­kát.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás során 8 napon belül gyó­gyu­ló, a hom­lok zúzó­dá­sá­val járó sérü­lést szen­ve­dett el, és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Ráadá­sul a vád­lott kihí­vó­an erő­sza­kos és közös­ség­el­le­nes cse­lek­mé­nyei alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­se­nek.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő – az ügy meg­íté­lé­se egy­ér­tel­mű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.