Főoldal » Hírek » Volt barátnőjét zaklatta - letartóztatták - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A 46 éves férfi a távol­tar­tást elren­de­lő bíró­sá­gi hatá­ro­zat, majd a távol­tar­tá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­se miatt kisza­bott rend­bír­ság elle­né­re sem hagyott fel volt barát­nő­je zak­la­tá­sá­val, ezért az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát, amit a bíró­ság elren­delt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020. ápri­lis 25-én, egy XVII. kerü­le­ti lakás­ban, ittas álla­pot­ban bán­tal­maz­ta akko­ri barát­nő­jét, a sér­tet­tet, aki ezután vele a kap­cso­la­tot vele megszakította.

Ezt köve­tő­en, a sér­tett aka­ra­ta elle­né­re a gya­nú­sí­tott a sér­tet­tel napi rend­sze­res­ség­gel, tele­fon­hí­vá­sok és üze­ne­tek for­má­já­ban pró­bált kap­cso­lat­ba lépni, vala­mint több­ször meg­je­lent a sér­tett laká­sá­nál is. A férfi a 2021 janu­ár­ját meg­elő­ző fél évben csak­nem 14.000 alka­lom­mal kez­de­mé­nye­zett hívást, vagy kül­dött üze­ne­tet a sértettnek.

A folya­ma­tos zak­la­tás, illet­ve a sér­tett élet­vi­te­lé­be ily módon tör­té­nő önké­nyes beavat­ko­zás miatt a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben 2021. janu­ár 22-én távol­tar­tást ren­delt el. A bíró­ság a vég­zé­sé­ben elő­ír­ta, hogy a gya­nú­sí­tott köte­les távol tar­ta­ni magát a sér­tet­től, a sér­tett lakó­he­lyé­től, továb­bá sem tele­fo­non, sem más módon nem lép­het kap­cso­lat­ba a sértettel.

A gya­nú­sí­tott a távol­tar­tás maga­tar­tá­si sza­bá­lya­it meg­szeg­te, a sér­tet­tel tovább­ra is folya­ma­to­san pró­bált kap­cso­lat­ba lépni, ezért a bíró­ság 2021. már­ci­us 31-én rend­bír­ság­gal sújtotta.

A férfi a sér­tett zak­la­tá­sá­val azon­ban ezután sem hagyott fel, két és fél hét alatt csak­nem 800 hívást kez­de­mé­nye­zett a sér­tett mobiltelefonjára.

A gya­nú­sí­tott a távol­tar­tás elren­de­lé­se után, mint­egy három és fél hónap lefor­gá­sa alatt - az idő­köz­ben kisza­bott rend­bír­ság elle­né­re is - össze­sen több mint 3500 alka­lom­mal kez­de­mé­nye­zett hívást a sér­tett felé.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gya­nú­sí­tott kitar­tó, bíró­sá­gi hatá­ro­zat, illet­ve a sza­bá­lyok meg­sze­gé­se miatt kisza­bott pénz­bír­ság elle­né­re is fenn­tar­tott zak­la­tó maga­tar­tá­sa miatt jelen­tős és köze­li a veszé­lye annak, hogy sza­ba­don hagyá­sa ese­tén a sér­tett zak­la­tá­sát foly­tat­ná, eset­leg a sérel­mé­re újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. Az ügyész­ség ezért a foko­za­tos­ság elve alap­ján, a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sá­ra a továb­bi­ak­ban nem látott más lehe­tő­sé­get, mint a zak­la­tó letar­tóz­ta­tá­sát, ezért a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­re indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bírónál.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val a nyo­mo­zá­si bíró is egyet­ér­tett, és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy a bün­te­tő­jog védi a magán­élet­hez fűző­dő jogot. Ha vala­ki más magán­éle­té­be, illet­ve min­den­na­pi élet­vi­te­lé­be önké­nye­sen beavat­ko­zik, őt rend­sze­re­sen, tar­tó­san hábor­gat­ja, bűn­cse­lek­ményt követ el, és akár 1 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.