Főoldal » Archív » Volt élettársát próbálta meg leszúrni – letartóztatását indítványozta a főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség ma letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki pén­tek­ről szom­bat­ra vir­ra­dó­ra több alka­lom­mal is bemá­szott volt élet­tár­sa házá­ba, majd az utol­só alka­lom­mal egy vita során meg­pró­bál­ta őt leszúrni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi és a nő koráb­ban élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek, amely tavaly nyá­ron meg­sza­kadt. A kap­cso­lat fel­bon­tá­sát a gya­nú­sí­tott nem tudta elfo­gad­ni és a sér­tet­tet, vala­mint annak csa­lád­ját folya­ma­tos tele­fon­hí­vá­sok­kal, üze­net­kül­dé­sek­kel és fenye­ge­té­sek­kel zak­lat­ta. Emi­att a sér­tett már 2020. júni­us 16-án fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

A gya­nú­sí­tott 2020. júni­us 19-én este 9 óra körül átmá­szott a sér­tett szen­te­si házá­nak kerí­té­sén, majd a kony­ha­ab­la­kot kife­szít­ve bement a lakó­épü­let­be és befe­küdt volt élet­tár­sa ágyá­ba. A sér­tett a haza­ér­ke­zé­sét köve­tő­en ész­lel­te mind­ezt és rend­őri segít­sé­get hívott. Az elő­ál­lí­tást köve­tő­en a gya­nú­sí­tott ismét a sér­tett házá­hoz ment, megint ugyan­az­zal a mód­szer­rel beju­tott az ingat­lan­ba, majd újra befe­küdt a sér­tett ágyá­ba. A sér­tett ismét rend­őri segít­sé­get hívott.

A gya­nú­sí­tott a máso­dik elő­ál­lí­tá­sát köve­tő­en is a sér­tett házá­hoz ment és - ugyan­úgy, aho­gyan korábban- bement a bezárt ingat­lan­ba. A sér­tett haj­nal fél 5 körül ért haza és a folyo­són talál­ta a gya­nú­sí­tot­tat kezé­ben egy kony­ha­kés­sel. A nő meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, az ajtót kívül­ről a gya­nú­sí­tott­ra zárni, de a férfi a lábát az ajtó­rés­be csúsz­tat­va ezt meg­aka­dá­lyoz­ta, majd a sér­tett­re támadt. Ennek során a gya­nú­sí­tott válo­ga­tott szi­dal­ma­zá­sok mel­lett közöl­te a sér­tet­tel, hogy amennyi­ben nem lesz az övé, akkor másé sem és meg­öli őt. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi öt-hat alka­lom­mal szúrt a sér­tett mell­ka­sa irá­nyá­ba, melye­ket a nő meg­pró­bált kivé­de­ni. A sér­tett­nek a véde­ke­zés során a mell­ka­sát ért szú­rá­sok elle­né­re sike­rült a gya­nú­sí­tott kezé­ből a kést kicsa­var­nia és a fér­fit elza­var­nia, majd a rend­őr­sé­get értesítenie.

A sér­tett által elszen­ve­dett sérü­lé­sek gyógy­tar­ta­má­nak meg­ál­la­pí­tá­sa folya­mat­ban van.

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a zak­la­tás vét­sé­ge, vala­mint az éjjel, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te, továb­bá az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rás­ban a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. A bűn­is­mét­lés veszé­lyét a főügyész­ség indít­vá­nya sze­rint meg­ala­poz­za az a tény is, hogy a gya­nú­sí­tott a cse­lek­mé­nyét hason­ló bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt követ­te el.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.