Főoldal » Hírek » Vonaton fosztotta ki alvó utastársát a férfi – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a har­min­cas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki - a vád sze­rint - kihasz­nál­ta a vona­ton vele együtt utazó sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát és ellop­ta a köze­lé­ben lévő pénz­tár­cá­ját.

A vád sze­rint a ter­helt 2023 augusz­tu­sá­ban egy vas­úti kocsi­ban uta­zott az egye­dül lévő sér­tet­tel a Gyékényes-Kaposvár vona­lon. Az út során a kala­uzt várva a sér­tett maga mel­lett helyez­te el mobil­te­le­fon­ját és tár­cá­ját – benne okmá­nya­i­val és 40.000 forint kész­pénz­zel –, azon­ban a vára­ko­zás köz­ben elaludt.

A férfi ekkor elha­tá­roz­ta, hogy az alvó úti­tár­sa pénz­tár­cá­ját meg­szer­zi, így azt elvet­te mel­lő­le és azzal együtt leszállt a vonat­ról. A férfi a sér­tett kész­pén­zét meg­tar­tot­ta, de a tár­cát az okmá­nyok­kal együtt még aznap egy kapos­vá­ri dohány­bolt­ban lead­ta azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy azt találta.

A rend­őrök a fér­fit hamar kézre kerí­tet­ték, így a sér­tett vala­mennyi érté­két visszakapta.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.