Főoldal » Hírek » Vonaton kapták el a fogolyszökést elkövető nigériai férfit – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kény­szer­in­téz­ke­dés sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­sé­vel elkö­ve­tett fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a har­min­cas éve­i­ben járó nigé­ri­ai fér­fit, aki miu­tán levet­te magá­ról a nyom­kö­ve­tő esz­közt, a kapos­vá­ri járást elhagy­va igye­ke­zett kivon­ni magát az elle­ne indult bün­te­tő­el­já­rás alól.

A vád sze­rint a más ügy­ben kábítószer-kereskedelem miatt meg­vá­dolt férfi 2021 máju­sá­tól állt bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt. A bíró­ság dön­té­se sze­rint a férfi Kapos­vár járás köz­igaz­ga­tá­si terü­le­tét csak külön enge­déllyel hagy­hat­ta csak el, és moz­gá­sát az ille­té­kes rend­őr­ség­nek nyom­kö­ve­tő tech­ni­kai esz­köz­zel kel­lett ellenőriznie.

A tény­le­ge­sen egy kapos­vá­ri kör­nyé­ki falu­ban tar­tóz­ko­dó férfi azon­ban 2024 már­ci­u­sá­nak végén a kezé­re rög­zí­tett tech­ni­kai esz­közt eltá­vo­lí­tot­ta, majd tömeg­köz­le­ke­dés­sel elő­ször Kapos­vár­ra uta­zott, ahon­nan előbb Buda­pest­re, majd Német­or­szág­ba kívánt tovább menni.  A férfi pró­bál­ko­zá­sa azon­ban meg­hi­ú­sult, őt a Fonyó­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei – a Buda­pest­re tartó vona­tot Bala­tonl­el­lén meg­ál­lít­va – elfog­ták és őri­zet­be vették.

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a fér­fit őri­zet­be véte­le alatt bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a fér­fit az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és 70 nap elzá­rás­ra ítélte.

A képen a férfi kezé­ről lefej­tett nyom­kö­ve­tő esz­köz látható. 

A Kaposvári Járási Ügyészség fogolyszökés vétsége miatt gyorsított eljárásban állított bíróság elé egy nigériai férfival szemben, aki miután levette magáról a nyomkövető eszközt, vonatra ült, és úgy próbált megszökni.