Főoldal » Hírek » Vonatot dobáltak meg, mentőautó és autóbusz elé helyeztek akadályokat a fiatalok - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­cse­lek­mény és ron­gá­lás miatt emelt vádat egy 18 és egy 15 éves fiú­val szem­ben, akik gyer­mek­ko­rú tár­suk­kal együtt Ipoly­szög köz­úti és köz­te­rü­le­ti tar­to­zé­ka­it meg­ron­gál­ták, vala­mint azok­kal útaka­dá­lyo­kat létesítettek. 

2021 már­ci­u­sá­ban az esti órák­ban a két vád­lott és gyer­mek­ko­rú tár­suk az ipoly­szö­gi vas­úti átjá­ró tér­sé­gé­ben kihe­lye­zett üdvöz­lő­táb­la egy részét letör­ték, illet­ve a föld­ből kihúz­tak más jel­ző­táb­lá­kat tartó osz­lo­po­kat is, majd eze­ket az úttest­re helyez­ték. Bár már önma­gá­ban ezzel is nehe­zí­tet­ték az úton tör­té­nő köz­le­ke­dést, itt nem áll­tak meg: az út men­tén talált beton­da­ra­bo­kat és tör­me­lé­ket az úttest tel­jes hosszá­ban elhe­lyez­ték, ezzel aka­dályt létesítve.

Nem sok­kal ezután egy meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zé­se­it hasz­ná­ló, bete­get sür­gős­ség­gel szál­lí­tó men­tő­au­tó érke­zett a közút ezen részé­re, mely­nek veze­tő­je az esti sötét­ség elle­né­re is ész­lel­te az útaka­dályt, mely előtt vész­fé­ke­zés­sel meg tudott állni. A jár­mű­ből a két men­tő­ápo­ló kiszállt, hogy az utat az aka­dá­lyok­tól meg­tisz­tít­sa és csak ezt köve­tő­en tud­tak tovább halad­ni a kéz­sé­rült beteg­gel Buda­pest irányába.

A fia­ta­lok amel­lett, hogy a men­tő­sö­ket és az orvo­si ellá­tás­ra szo­ru­ló bete­get is veszé­lyez­tet­ték, még 124.000 forint kárt is okoz­tak tettükkel.

A három fia­tal más­nap este újra útaka­dá­lyo­kat léte­sí­tett Ipoly­szög bel­te­rü­le­tén: az úttest szé­lé­ről több fény­vissza­ve­rő tere­lő­osz­lo­pot is kihúz­tak, majd eze­ket ismé­tel­ten beton­da­ra­bok­kal, az előző nap meg­ron­gált táb­lák­kal és ezek osz­lo­pa­i­val, vala­mint egy vad­ma­lac pre­pa­rá­tum­mal együtt elhe­lyez­ték az úttes­ten. Az egyik arra járó autós a tovább­ha­la­dás meg­könnyí­té­se érde­ké­ben az útaka­dá­lyok egy részét az útról eltá­vo­lí­tot­ta, ám tovább­ha­la­dá­sát köve­tő­en a fiúk az aka­dá­lyo­kat visszahelyezték.

2021 ápri­li­sá­ban, este a fia­ta­lok az ipoly­szö­gi busz­meg­ál­ló kör­nyé­kén ran­da­lí­roz­tak: fel­bo­rí­tot­tak egy kukát, a köze­li park­ban letör­ték egy fa ágát, vala­mint a dísz­kert­ből néhány követ is maguk­hoz vet­tek. Eze­ket a tár­gya­kat és egy koráb­ban talált kere­kes­szé­ket ezután ismét az úttest­re rak­ták, az egyik kőnek egy autós neki­ment, majd tovább haj­tott, nem sok­kal később pedig egy menet­rend­sze­rin­ti busz­já­rat köz­le­ke­dett arra, mely­nek veze­tő­je az aka­dá­lyok­ba ütkö­zést csak hir­te­len elkor­mány­zás­sal tudta elkerülni.

A vád­lot­tak ezút­tal a köz­le­ke­dés­ben részt­ve­vők veszé­lyez­te­té­se mel­lett a ron­gá­lás­sal még 88.000 forint kárt is okoz­tak a helyi önkormányzatnak.

2021 máju­sá­ban késő este a 15 éves fiú és gyer­mek­ko­rú barát­ja egy vil­lany­osz­lop por­ce­lán­szi­ge­te­lé­sét távo­lí­tot­ta el, vala­mint köve­ket gyűj­töt­tek és egy arra érke­ző vona­tot meg­do­bál­tak. A moz­dony­ve­ze­tő a vas­úti sze­rel­vényt vész­fé­ke­zés­sel tudta csak meg­ál­lí­ta­ni, ám a bere­pü­lő tár­gyak a moz­dony abla­ka­it kitör­ték, nagy részük az utas­tér­be zuhant.

A két fiú a vona­ton uta­zók veszé­lyez­te­té­se mel­lett 150.000 forint kárt okozott.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a 18 éves fia­tal férfi és fia­tal­ko­rú társa ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­cse­lek­mény és ron­gá­lás miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a pró­ba­idő alatt a vád­lot­tak párt­fo­gó fel­ügye­let alatt álljanak.

Az oko­zott kár meg­té­rí­té­se mel­lett az ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy az eljá­rás során kelet­ke­zett 72.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is a fia­ta­lok fizes­sék meg.

Har­ma­dik tár­suk gyer­mek­ko­ra miatt bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re nem vonható.