Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » XXI. Kriminálexpo

2016. novem­ber 8-10. között ren­dez­te meg az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te és a Leg­főbb Ügyész­ség a XXI. Kri­mi­ná­lex­pot, melyet dr. Polt Péter leg­főbb ügyész nyi­tott meg. A három­na­pos ren­dez­vény­so­ro­zat közép­pont­já­ban a szak­ér­tői munka, a bűn­ül­dö­zés terén hasz­no­sít­ha­tó infor­ma­ti­kai meg­ol­dá­sok, a mig­rá­ció és a kiber­bű­nö­zés állt. A Kri­mi­ná­lex­po a civil közön­sé­get is köze­lebb­ről érin­tő meg­elő­ző vagyon­vé­de­lem­ről és a tuda­tos internet-használatról szóló elő­adá­sok­kal zárult.

kriminalexpo-2016_1 Kriminálexpo 2016

fotók kriminalexpo-2016_4 kriminalexpo-2016_5 kriminalexpo-2016-6fotó