Főoldal » Hírek » XXXIII. Szakmai-Tudományos Konferencia
Har­minc­har­ma­dik alka­lom­mal tar­tot­ták meg az ügyész­ség Szakmai-Tudományos Kon­fe­ren­ci­á­ját néhány év kény­sze­rű online szer­ve­zés után immár újfent tel­jes egé­szé­ben sze­mé­lyes jelen­lét mel­lett. A kon­fe­ren­ci­át a hagyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lő­en a leg­főbb ügyész nyi­tot­ta meg, majd a hall­ga­tó­ság sora­i­ban fog­lalt helyet.
 
Fogal­ma­zók, alügyé­szek, ügyé­szek tar­tot­tak rövid elő­adá­so­kat aktu­á­lis jogi témák­ban, ame­lyek során meg­osz­tot­ták gya­kor­la­ti tapasz­ta­la­ta­i­kat, és az azok­ból levont tudo­má­nyos igé­nyű követ­kez­te­té­se­i­ket a bün­te­tő anya­gi, eljá­rás­jo­gi, végrehajtás-jogi terü­le­tén, köz­ér­dek­vé­del­mi témák­ban, vala­mint ide­gen nyel­vű szek­ció kere­tén belül.