Főoldal » Archív » Zaklatta volt élettársát, mert nem bírta elviselni a szakítást

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 62 éves tisza­kécs­kei férfi ellen, aki nem tudott bele­tö­rőd­ni a sza­kí­tás­ba, ezért rend­sze­re­sen zak­lat­ta volt élettársát.

 A vád­lott 35 éven át élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban az 57 éves sér­tet­tel, aki azon­ban a vád­lott agresszív maga­tar­tá­sa miatt 2014-ben meg­sza­kí­tot­ta kap­cso­la­tu­kat és elköl­tö­zött. A férfi nem fogad­ta el a sza­kí­tást, ezért több alka­lom­mal meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet azzal, hogy amennyi­ben nem tér vissza hozzá, akkor meg­ve­ri, agyon­üti, majd öngyil­kos­sá­got követ el. A fenye­ge­té­sek komoly félel­met kel­tet­tek a sér­tett­ben, mégis kitar­tott a dön­té­se mellett.

A vád­lott 2018. már­ci­us 19-től ismét napi rend­sze­res­ség­gel keres­te fel a sér­tet­tet és azzal fenye­get­te, hogy meg­öli őt, majd magát is, ha nem megy vissza hozzá. A vád­lott egy alka­lom­mal fenye­ge­tő­en beki­a­bált a háza udva­rán füvet nyíró sér­tett­nek és köz­ben meg­mu­tat­ta a kabát­ja alatt lévő kisbaltát.

Az írás­tu­dat­lan vád­lott 2018. ápri­lis 19-én a sér­tett 25 éves menyé­vel íra­tott egy leve­let a sér­tett­nek, mely­ben azzal fenye­get­te, hogy amennyi­ben nem tér vissza hozzá, gyász­ba borít­ja az egész csa­lá­dot. A sér­tett menye azért írta meg a leve­let, mert a vád­lott verés­sel fenye­get­te és mivel koráb­ban már meg­ver­te őt, illet­ve kaszá­val a kezé­ben üldöz­te ki gyer­me­ké­vel együtt a házá­ból, így meg­ír­ta a vád­lott által dik­tált fenye­ge­tő tar­tal­mú levelet.

A sér­tett­ben komoly félel­met kel­tet­tek a min­den­na­pi élet­vi­te­lé­be önké­nye­sen beavat­ko­zó vád­lott rend­sze­res, foko­zó­dó fenye­ge­té­sei, ezért kérte a volt élet­tár­sa meg­bün­te­té­sét, jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tet­te elő.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat volt élet­társ sérel­mé­re sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te és sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge vádol­ta és az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a sza­bad­lá­bon lévő vád­lott bün­tet­len elő­éle­tű – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.