Főoldal » Archív » Zár alá vett autóját értékesítette, csalásért és zártörésért is felelnie kell

A jármű adó­tar­to­zás miatt lett lefog­lal­va tavaly nyá­ron. Két hónap múlva, 2018 szep­tem­be­ré­ben a tulaj­do­nos mégis érté­ke­sí­tet­te 900.000 forin­tért.

A cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re azt köve­tő­en derült fény, hogy a vevő meg­pró­bál­ta saját nevé­re írat­ni az autót. A bejegy­zett elide­ge­ní­té­si és ter­he­lé­si tila­lom miatt ugyan­is ez nem sike­rült.

A cse­lek­ményt beis­me­rő román állam­pol­gár­ral szem­ben a Győri Járá­si Ügyész­ség tár­gya­lás mel­lő­zé­sét kez­de­mé­nyez­ve emelt vádat. A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel – négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés.