Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Zárjegy nélküli cigarettával és vágott dohánnyal bukott le

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség orgaz­da­ság vét­sé­ge miatt, gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben –gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sá­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül - állí­tott bíró­ság elé egy 42 éves sajó­vá­mo­si nőt.

A bíró­ság elé állí­tás­ról készült ügyé­szi fel­jegy­zés sze­rint a vád­lott 2018. novem­ber ele­jén a Mis­kol­con talál­ha­tó ún. Zsar­nai pia­con isme­ret­len sze­mély­től jöve­dé­ki adó­zás alól elvont össze­sen 165 doboz ciga­ret­tát és 2 kg vágott dohányt szer­zett meg 240.000 ft értékben.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal jár­őrei 2018. novem­ber hó 7-én a tele­pü­lé­sen vég­zett jöve­dé­ki ellen­őr­zés kere­té­ben, a vád­lott sajó­vá­mo­si lakó­he­lyén a dohány­ter­mé­ke­ket lefoglalták.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en pró­bá­ra bocsá­tot­ta és a jöve­dé­ki adó­zás alól elvont dohány­ter­mé­ke­ket elkobozta.