Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Zavarta a szomszédja, meglőtte a kutyáját – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen állat­kín­zás vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tőt zavar­ta a szom­szé­dos ingat­lan­ban vég­zett faipa­ri mun­kák­kal járó hang­ha­tás, ezért lég­pus­ká­val a szom­széd ház udva­rán tar­tott nős­tény kutyát meg­lőt­te.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen csa­lá­di ház­ban lakik. A szem­köz­ti szom­széd ház tulaj­do­no­sá­nak a fia vál­lal­ko­zói tevé­keny­sé­ge kere­té­ben faipa­ri mun­ká­kat végez rend­sze­re­sen az ingat­lan udva­rán, amely időn­ként hang­ha­tás­sal jár, ez pedig a vád­lot­tat egyre job­ban zavar­ta. 2023. feb­ru­ár máso­dik felé­ben az egyik napon, a reg­ge­li órák­ban az ingat­lan­ban fát vág­tak, a zaj miatt a vád­lott ide­ges lett, magá­hoz vette a lég­pus­ká­ját, kiment a terasz­ra, majd cél­zott lövés­sel a szom­széd udva­ron tar­tott nős­tény kutyát meg­lőt­te.

A löve­dék az állat lépé­ben olyan mér­té­kű ron­cso­lást oko­zott, hogy azt műté­ti úton el kel­lett távo­lí­ta­ni, mert annak elma­ra­dá­sa az állat pusz­tu­lá­sát okoz­ta volna. A kutya lépé­nek eltá­vo­lí­tá­sa mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dás. A lövé­si sérü­lés nem oko­zott az állat­nak az átla­gost lénye­ge­sen meg­ha­la­dó fizi­kai, vagy pszi­chi­kai gyöt­rel­met.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.