Főoldal » Hírek » Zebrán gázolta el az idős asszonyt - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 44 éves Pest megyei férfi ellen, aki a zeb­rán sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gya­lo­gost gázolt el.

A vád­lott 2021. decem­ber 9-én, 16 óra 15 perc­kor Pász­tón autóz­va a táb­lák­kal jel­zett gyalogos-átkelőhelyet figyel­met­le­nül köze­lí­tet­te meg, ezért nem vette észre a 75 éves sér­tet­tet. A gya­lo­gos már majd­nem átért a zeb­rán, ami­kor a sofőr vész­fé­ke­zett, azon­ban a bal­ese­tet nem tudta elke­rül­ni, az autó­val elso­dor­ta az idős asszonyt, aki az úttest­re esett, és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket, vala­mint boka­tö­rést szen­ve­dett el.

A bal­eset oka a férfi figyel­met­len­sé­ge volt: meg­szeg­te a KRESZ vonat­ko­zó sza­bá­lya­it, mert a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen átha­la­dó gya­lo­gos­nak nem adott elsőbb­sé­get, hol­ott azt a helyet, ahol a gya­lo­go­sok­nak elsőbb­sé­ge van, jár­mű­vel csak foko­zott óva­tos­ság­gal és mér­sé­kelt sebes­ség­gel sza­bad meg­kö­ze­lí­te­ni úgy, hogy a veze­tő elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gé­nek – akár meg­ál­lás­sal is – ele­get tud­jon tenni.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt.

A rend­őr­ség bal­eset­ről kiadott köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/lezart-ugy-zebran-gazolt