Főoldal » Archív » Zoknijában rejtegette a rabolt pénzt

A Kiskun­ha­la­si Járási Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős kora miatt kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kis­kun­maj­sai fér­fi­val szem­ben, aki 2019. novem­ber 8-án fényes nap­pal szö­ges farúd­dal fenye­get­ve kira­bolt egy idős fér­fit a saját házában.

A vádirat sze­rint a kis­kun­maj­sai férfi rövid­del azelőtt, hogy egy koráb­bi jog­erős bün­te­tés letöl­té­se miatt bör­tön­be vonult, 2019. novem­ber 8-án, kora dél­után, egy közel más­fél méter hosszú­sá­gú szö­ges farúd­dal bemá­szott az idős sér­tett udva­rá­ba. A nyi­tott ajtón bement a házba, majd a szo­bá­ba lépve a szö­ges faru­dat az ágy­ban fekvő, idős kora és beteg­sé­ge miatt a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes fér­fi­ra és élet­tár­sá­ra emel­te. A táma­dó a sér­tet­te­ket agyon­ve­rés­sel fenye­get­te arra az eset­re, ha meg­moz­dul­ná­nak és a tele­fon­ju­kat köve­tel­te. Az asszony ijed­té­ben fel­kelt az ágy­ról és élet­tár­sá­hoz akart lépni, ekkor azon­ban a vádlott a ruhás zsá­kok közé lökte.

A tovább­ra is fenye­ge­tő­ző rab­lót az idős férfi pró­bál­ta meg­nyug­tat­ni, ciga­ret­tá­val kínál­ta és közöl­te, hogy nincs tele­fon­ja. Beszéd­be ele­gyed­tek, a táma­dó a fel­kí­nált ciga­ret­tát is elfo­gad­ta, majd hir­te­len az idős férfi ágyá­hoz lépett, a párna alól a pénz­tár­cá­ját kivet­te és a benne lévő 92 ezer forin­tot magá­hoz vette. Az idős sér­tett ekkor a vád­lott elé állt és vissza­kér­te a pén­zét, de a vád­lott két kéz­zel úgy meg­lök­te, hogy ő is a ruhás zsá­kok közé esett.

A nyo­mo­zók egy órán belül elfog­ták a rab­lót, aki­nek a jobb lábán lévő zok­ni­já­ból a rabolt pénzt 1.500,- Ft híján mind előkerült.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit a rab­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tette mel­lett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­házbün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kiskun­ha­lasi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.