Főoldal » Archív » Zsarolás miatt kell felelnie a vallomás visszavonásáért pénzt követelő párosnak

Zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pász­tói Járá­si Ügyész­ség egy 52 éves orosz­lá­nyi férfi és társa, egy 54 éves nő ellen, akik 400 000 forin­tot köve­tel­tek egy isme­rő­sük­től azért, hogy a koráb­ban annak fia­i­ra tett ter­he­lő val­lo­má­su­kat visszavonják.

A vád sze­rint a férfi 2017. júli­us 16-án dél­előtt keres­te fel a sér­tet­tet ecse­gi laká­sán azzal a szán­dék­kal, hogy tőle pénzt sze­rez­zen. Fel­szó­lí­tot­ta, hogy a férfi fizes­sen neki és uno­ka­test­vé­ré­nek 400 000 forin­tot azért, hogy ő és társa vissza­von­ják az előző napon a sér­tett fia­i­ra egy garáz­da­ság miatt indult eljá­rás­ban tett ter­he­lő val­lo­má­su­kat, így a két fiú kike­rül­het a bűn­ügyi őri­zet­ből. Annak érde­ké­ben, hogy aján­la­tá­nak nyo­ma­té­kot adjon és a sér­tet­tet rábír­ja, hogy a kért össze­get meg­sze­rez­ze, vele szem­ben agresszí­ven lépett fel, kia­bált, fenye­ge­tő­zött, és mell­be is ütöt­te őt.

A férfi a fenye­ge­tés hatá­sá­ra még aznap Pász­tón, egy par­ko­ló­ban átadott a vád­lott­nak 100 000 forin­tot, vala­mint 70 000 forin­tot jut­ta­tott az ott jelen lévő másik vádlottnak.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a vissza­eső fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tást, továb­bá 100 000 forint vagyon­el­kob­zást, míg tárá­sá­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és 70 000 forint vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott vádiratában.