Főoldal » Archív » Zsarolás, rablás és lopás – vádemelés egy kunszentmiklósi ikerpár ellen

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt két 27 éves kun­szent­mik­ló­si férfi ellen, akik 2019. ápri­lis 6-án éjsza­ka egy kun­szent­mik­ló­si szó­ra­ko­zó­hely köze­lé­ben közö­sen kész­pénzt zsa­rol­tak ki egy hely­bé­li fér­fi­től, de külön is követ­tek el bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A két test­vér 2019. ápri­lis 6-án éjjel egy kun­szent­mik­ló­si szó­ra­ko­zó­hely előtt leszó­lí­tott egy hely­bé­li fér­fit, aki éppen a disz­kó­ba tar­tott. A sér­tett elé áll­tak és a zse­be­it átku­tat­va fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja oda a pén­zét. A sér­tett a vád­lot­tak fenye­ge­tő fel­lé­pé­se és erő­fö­lé­nye miatt – vala­mint azért, mert az iker­pár egyik tagja már koráb­ban kira­bol­ta őt – az újabb verés­től tart­va átadott a vád­lot­tak­nak 1.500 forin­tot.

Koráb­ban, már­ci­us végén ugyan­is az egyik vád­lott már kira­bol­ta a sér­tet­tet: egy kun­szent­mik­ló­si kávé­zó tera­szán fel­szó­lí­tot­ta, hogy fizes­sen neki egy sört. Miu­tán a sér­tett erre nem volt haj­lan­dó, a vád­lott a haza­in­du­ló áldo­za­ta után ment és pénzt köve­tel­ve egy­szer az arcá­ba fejelt. Ennek hatá­sá­ra a könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dő sér­tett 5.000 forin­tot adott a vád­lott­nak.

A zsa­ro­lást és rab­lást is elkö­ve­tő vád­lott­nak azon­ban lopá­sok miatt is felel­nie kell, ugyan­is 2019 már­ci­u­sá­ban két kun­szent­mik­ló­si ház­ból lopott. Az egyik ház mel­lék­épü­le­té­be betör­ve kerék­pá­ro­kat és tyú­ko­kat zsák­má­nyolt össze­sen 25.000 forint érték­ben, míg a másik ingat­la­non a nyi­tott mel­lék­épü­let­be sur­rant be, ahon­nan szer­szá­mo­kat, kábelt és bort lopott össze­sen 19.500 forint érték­ben.

Az iker­pár másik tagja is elkö­ve­tett egye­dül egy bűn­cse­lek­ményt: 2019 már­ci­u­sá­ban a kun­szent­mik­ló­si vas­út­ál­lo­más váró­ter­mé­ben egy sza­bad­szál­lá­si fér­fi­től zsa­ro­lás­sal egy mobil­te­le­font akart meg­sze­rez­ni, de a sér­tett a pofo­zás elle­né­re sem adta át a tele­fon­ját.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­nak zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt kell felel­ni­ük, de egyi­kü­ket ezen felül rab­lás bűn­tet­té­vel és 2 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel, míg a másik vád­lot­tat zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel is vádol­ja az ügyész­ség. A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog hatá­roz­ni.