Főoldal » Archív » Zsarolással, csalással is szerzett pénzt kuncsaftjától a prostitúciót folytató nő

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, hiva­ta­los minő­ség szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett zsa­ro­lás, csa­lás és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy húsz­éves nővel szem­ben, aki kilenc vádlott-társának, köz­tük három fia­tal­ko­rú­nak, a tevé­keny­sé­gét szer­vez­ve egy Balaton-parti tele­pü­lé­sen élő férfi pén­zét sze­rez­te meg a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se révén. 

A vád sze­rint au ügy sér­tett­je már évek óta ismer­te a vád­lot­tat és annak csa­lád­ját, miu­tán pén­zért az elkö­ve­tő­vel, annak test­vé­ré­vel és any­juk­kal is sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ban állt. A nő és csa­lád­tag­jai „rend­sze­res pénz­ke­re­se­ti lehe­tő­sé­get” lát­tak a fér­fi­ban, és elha­tá­roz­ták, hogy más­ként is pénzt sze­rez­nek tőle.

Így került sor arra, hogy a vád­lott két nála lakó fia­tal­ko­rú vádlott-társát rábír­ta, hogy pén­zért léte­sít­se­nek sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot a fér­fi­val, akik azután a pénzt a nőnek átad­ták, aki a saját és tár­sai meg­él­he­té­sé­re fordította.

A nő ezen túl csa­lád­tag­ja­it, isme­rő­se­it szer­vez­te be arra, hogy magu­kat hiva­ta­los sze­mély­nek, rend­őr­nek, buda­pes­ti sztár­ügy­véd­nek kiad­va tele­fo­non fel­hív­ják a sér­tet­tet, és közöl­jék vele, hogy tudo­má­suk sze­rint a kis­ko­rú lányok­kal léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­ta miatt bün­te­tő­el­já­rás van elle­ne folya­mat­ban, majd fenye­ge­tés­sel pénzt sze­rez­ze­nek tőle. A vádlott-társak a tele­fon­hí­vá­sok során a fér­fi­tól a fele­lős­ség­re vonás elke­rü­lé­se érde­ké­ben külön­bö­ző pénz­össze­gek átadá­sát köve­tel­ték, vala­mint meg­fe­nye­get­ték, hogy amennyi­ben nem adja át a pénzt, bör­tön­be fog kerül­ni. A sér­tett a fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra 2019 már­ci­u­sá­ban össze­sen 5 300 000 forin­tot adott át a nő any­já­nak, vala­mint az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott­nak, de olyan is elő­for­dult, hogy a pénzt a nő maga vette át a férfitól.

Az elkö­ve­tő ezen túl a sér­tett érzel­mi kötő­dé­sét kihasz­nál­va, kita­lált okok­ra, külö­nö­sen beteg­sé­gek­re hivat­ko­zás­sal is kért tőle pénzt. Ebbe szin­tén bevon­ta két fia­tal­ko­rú tár­sát, akik a sze­xu­á­lis kap­cso­lat miatt maguk is bizal­mas viszony­ban áll­tak a fér­fi­val. A téve­dés­be ejtett sér­tett így 2018 nya­rá­tól 2019 janu­ár­já­ig össze­sen mint­egy 1 700 000 forin­tot adott át a három nőnek, amit a tevé­keny­sé­gü­ket szer­ve­ző elkö­ve­tő a saját és vádlott-társai meg­él­he­té­sé­re fordított.