Főoldal » Archív » Zsarolta és meglopta az édesanyját

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy huszon­két éves fér­fi­val szemben.

A vád­lott és a csa­lád­tag­jai együtt élnek egy Tisza­új­vá­ros­hoz köze­li kis­vá­ros­ban. A vád­lott kap­cso­la­ta az édes­any­já­val az utób­bi idő­ben meg­rom­lott, a fia­tal férfi agresszív ter­mé­sze­te és hoz­zá­tar­to­zó­it érin­tő folya­ma­tos fenye­ge­tő­zé­sei miatt.

A vád­irat sze­rint, 2019. május 20-án, dél­után a férfi ott­hon pénzt kért az any­já­tól, mert egy nevé­re érke­zett pos­tai cso­ma­got akart kivál­ta­ni. A nő közöl­te a vád­lot­tal, hogy nem ad neki pénzt, mire ő fenye­get­ni kezd­te a sér­tet­tet hogy meg­öli, leszúr­ja az egész csa­lá­dot és rájuk gyújt­ja a házat. A sér­tett - tart­va attól, hogy a fia bán­tal­maz­ni fogja - jobb­nak látta, ha távo­zik a lakás­ból, ezért édes­any­já­hoz indult az egyik szom­szé­dos tele­pü­lés­re. A vád­lott azon­ban nem hagy­ta annyi­ban a dol­got, követ­te a sér­tet­tet és az utcán a kar­ját meg­fog­va pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni, miköz­ben tovább­ra is fenye­get­te, hogy meg­öli őt és csa­lád­tag­ja­it is, ha nem kap pénzt. A sér­tett - bár tar­tott a vád­lot­tól - hatá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­tot­ta a köve­te­lé­sét, mire a vád­lott végül fel­ha­gyott a cse­lek­mé­nyé­vel és hazament.

Miu­tán haza­ért, a férfi kihasz­nál­ta, hogy az édes­any­ja nem tar­tóz­ko­dik ott­hon és a közö­sen hasz­nált ingat­lan­ból elvit­te az édes­any­ja tulaj­do­nát képe­ző 30.000 forint érté­kű tele­ví­zi­ót, ame­lyet később 8.000 forin­tért eladott egy nőnek, aki nem tudott arról, hogy a készü­lék bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből származik.

A sér­tett, mint a vád­lott hoz­zá­tar­to­zó­ja lopás miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra vala­mint párt­fo­gó fel­ügye­let és vagyon­el­kob­zás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a bíróságnak.