Főoldal » Archív » Zsebkésével támadt horgászokra az ittas vádlott

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2017. szep­tem­ber ele­jén a Deve­cser mel­let­ti Széki-tónál késé­vel két hor­gász­ra is rátámadt. 

A vád­irat sze­rint az ita­lo­zó, állan­dó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző elkö­ve­tő­nek hor­gász­bó­dé­ja volt a tónál, ahol rend­sze­re­sen meg­je­lent, és a hor­gá­szok­tól sze­szes­italt, ciga­ret­tát kére­ge­tett. A vád­lott a hor­gá­szat révén ismer­te az ügy egyik sér­tett­jét, s ami­kor itta­san a tóhoz érke­zett, a sté­gé­nél tar­tóz­ko­dó fér­fi­tól sze­szes­italt kért, aki meg is kínál­ta. Az immár erő­sen ittas vád­lott a sér­tett bódé­ja mel­lett egy kem­ping­ágy­ra feküdt, s onnan figyel­te, amint a férfi az egyik hor­gász­tár­sá­tól – az ügy másik sér­tett­jé­től – kapott halat tisz­tí­ta­ni kezd­te. Meg­jegy­zé­se­ket tett, majd azzal, hogy meg­mu­tat­ja, „hogyan kell itt halat pucol­ni”, nyi­tott pen­gé­jű zseb­ké­sé­vel a sér­tett mögé lépett, s egy hir­te­len moz­du­lat­tal a kést elrán­tot­ta annak nya­kán. A sér­tett véde­ke­zé­sül hanyatt lökte a vád­lot­tat, s egy, a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó férfi segít­sé­gét kérte, hogy hív­ja­nak men­tőt. A férfi a mielőb­bi ellá­tás érde­ké­ben a gép­ko­csi­já­val Ajká­ra szál­lí­tot­ta a sér­tet­tet, míg a men­tők érte­sí­té­sét az ügy hely­szí­nen maradt másik sér­tett­je kísé­rel­te meg.

A vád­lott már a sér­tett segély­ké­ré­sét hall­va fenye­ge­tőz­ni kez­dett, hogy megöl min­den­kit, aki men­tőt mer hívni, majd ami­kor a tele­fo­nál­ni pró­bá­ló sér­tet­tet meg­lát­ta, a zseb­kést maga elé tart­va, elin­dult felé. A sér­tett, hogy mobil­kap­cso­la­tot tud­jon léte­sí­te­ni, kiment a hor­gász­stég­re, ahová a vád­lott követ­te. Az elkö­ve­tő a férfi köze­lé­be érve, kezé­ben a nyi­tott pen­gé­jű és a nyak magas­ság­ban vágás­ra tar­tott kés­sel, több­ször, fenye­ge­tő­en meg­kér­dez­te, hogy men­tőt akar-e hívni. A sér­tett tart­va a bán­tal­ma­zás­tól, s hogy a vád­lot­tat véde­ke­zé­sül a vízbe lökje, meg­ra­gad­ta annak kezét, de végül mind­ket­ten a tóba estek. A férfi a part­ra kijut­va elme­ne­kült, míg a vád­lott a hor­gász­bó­dé­já­hoz ment, ahol elaludt.

A nya­kán meg­seb­zett férfi nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, de a halá­los ered­mény elma­ra­dá­sa mind­két eset­ben csak a sér­tet­tek véde­ke­ző maga­tar­tá­sá­nak volt köszön­he­tő.  A főügyész­ség vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.