Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Zsilettpengés támadás a miskolci éjszakában- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség vádelemése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú férfi ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

A vád sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2019. május hónap köze­pén a haj­na­li órák­ban Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban tar­tóz­ko­dott kis­ko­rú fiú barát­já­val, és még három kis­ko­rú lánnyal. Ugyan­itt szó­ra­ko­zott előző nap késő esté­től a sér­tett és barát­ja, aki­vel a vád­lott kis­ko­rú fiú társa vitá­ba keve­re­dett. A vita köz­ben a vád­lott meg­le­pe­tés­sze­rű­en társa mögül elő­re­lé­pett, a zse­bé­ből elő­vet­te az álta­la házi­la­go­san egy műanyag darab­ra erő­sí­tett zsi­lett­pen­gét, és egy torok­met­sző moz­du­lat­tal a sér­tett férfi nyaka irá­nyá­ba ütött.

A férfi meg­pró­bált elha­jol­ni, azon­ban ez mara­dék­ta­la­nul nem sike­rült, a penge a bal arc­fe­lén mély, met­szett sérü­lést oko­zott. A vád­lott ezután tár­sa­i­val együtt azon­nal elsza­ladt a hely­szín­ről, útköz­ben a pen­gét eldobta.

A sér­tet­tet kór­ház­ba kel­lett szál­lí­ta­ni, 8 napon túli, akár mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lést szen­ve­dett. Amennyi­ben a met­sző moz­du­lat eléri a nya­kat, úgy a nyaki erek meg­nyi­tá­sát okozó súlyos, akár köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lés jöhe­tett volna létre.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.