Főoldal » Archív » A Deák Ferenc-díj Testület szervezésében 2019. november 4-én a Magyar Ügyvédi Kamara klubtermében került sor a jogászi hivatásrendek Deák Ferenc-díja 2019. évi ünnepélyes átadására

A díj­át­adó ünnep­sé­get dr. Sár­közy Tamás a Magyar Jogász Egy­let elnö­ke­ként nyi­tot­ta meg, majd dr. Kintzly Péter, a Kúria elnö­ké­nek sze­mé­lyi tit­ká­ra ismer­tet­te a Deák Ferenc-díjat élet­re keltő ala­pí­tói gon­do­la­to­kat.

Ezt köve­tő­en került sor az ünne­pé­lyes díj­át­adás­ra.

A Deák Ferenc-díj Tes­tü­let tag­ja­ként a díja­kat ado­má­nyoz­ták:

Dr. Sulyok Tamás az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ke,

Dr. Darák Péter a Kúria elnö­ke,

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész,

Dr. Tóth Mihály az MTA Jog­tu­do­má­nyi Bizott­sá­gá­nak elnö­ke,

Dr. Báná­ti János a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra elnö­ke,

Dr. Tóth Ádám a Magyar Orszá­gos Köz­jegy­zői Kama­ra elnö­ke,

Dr. Szép Tibor a Magyar Köz­igaz­ga­tá­si Tár­sa­ság elnö­ke és

Dr. Sár­közy Tamás a Magyar Jogász Egy­let elnö­ke.

A díja­zot­ta­kat mél­tat­ta dr. Kintzly Péter.

A díja­kat kap­ták:

Dr. Stum­pf Ist­ván volt alkot­mány­bí­ró,

Dr. Sinku Pál leg­főbb ügyész­sé­gi főosz­tály­ve­ze­tő ügyész,

Dr. Bócz Endre az MTA volt köz­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je, és az Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Bizott­ság volt tagja,

Dr. Hava­si Dezső ügy­véd, megyei kama­rai elnök,

Dr. Csil­lag Atti­la köz­jegy­ző és

Dr. Éliás Tünde járá­si hiva­tal­ve­ze­tő.

Vége­ze­tül dr. Rata­tics Zsu­zsan­na, a Deák Ferenc-díj Tes­tü­let tit­ká­ra meg­kö­szön­te az ado­má­nyo­zók köz­re­mű­kö­dé­sét és köszön­töt­te a díja­zot­ta­kat.