Főoldal » Hírek » A kocsma mosdójába zárkózott be a megtámadott férfi – FOTÓKKAL – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két fér­fi­val és egy nővel szem­ben. Ők a kocs­ma egyik ven­dé­gét bán­tal­maz­ták, a tett­le­ges­ség elől a sér­tett a mos­dó­ba mene­kült, onnan a kis­bé­ri rend­őrök kiér­ke­zé­se­kor sza­ba­dult.

A vád­irat sze­rint az ittas fér­fi­ak 2019. júli­us 11-én, 21 óra­kor a Komá­rom­hoz köze­li köz­ség­ben lévő sörö­ző­ben a ven­dé­gek­kel köte­ked­tek. Az egyik ven­dé­get a két férfi verés­sel fenye­get­te, illet­ve ököl­lel a fején ütle­gel­te. A bán­tal­ma­zott férfi véde­ke­zés­kép­pen egy sörös üveg­gel az egyik táma­dót a fején meg­ütöt­te. Ezt köve­tő­en a két táma­dó férfi, vala­mint az idő­köz­ben a hely­szín­re érke­ző nő elkö­ve­tő tovább bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet,  ököl­lel, tenyér­rel arcon, mell­ka­son ütle­gel­ték, illet­ve  a nő meg is kar­mol­ta.

A meg­tá­ma­dott férfi beme­ne­kült a mos­dó­ba, ezután az elkö­ve­tők a mosdó ajta­ját rug­dos­ták, az abla­kát betör­ték, ezzel abban 8.935 forint kárt okoz­tak, miköz­ben sér­tet­tet tovább fenye­get­ték. A sér­tett férfi csak a rend­őrök kiér­ke­zé­se­kor tudott kisza­ba­dul­ni a mos­dó­ból.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az egyik fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a másik fér­fit pénz­bün­te­tés­re, a nőt elzá­rás­ra ítél­je.