Főoldal » Egyéb kategória » Az ügyészség a feljelentés kiegészítését rendelte el a Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által értékesített szoftverlicenceket érintően

Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­u­ma és az Ame­ri­kai Tőzs­de­fel­ügye­let 2019. júli­us 22-én hozott nyil­vá­nos­ság­ra doku­men­tu­mo­kat a Mic­ro­soft Magyar­or­szág Szá­mí­tás­tech­ni­kai Szol­gál­ta­tó és Keres­ke­del­mi Kft. által érté­ke­sí­tett szoft­ver­li­cen­cek érté­ke­sí­té­se ügyé­ben foly­ta­tott nem bűn­ügyi vizs­gá­la­tá­ról. A doku­men­tu­mok alap­ján nem zár­ha­tó ki csa­lás elkö­ve­té­sé­nek a gya­nú­ja.

A magyar­or­szá­gi ható­sá­go­kat az ügy­ben nem keres­ték meg, fel­je­len­tést vagy jel­zést szá­muk­ra nem küld­tek.

Erre tekin­tet­tel a Leg­főbb Ügyész­ség 2019. júli­us 24-én meg­ke­res­te az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­u­mát, hogy vala­mennyi, az ügy­ben rele­váns és eset­leg bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló infor­má­ci­ót küld­je meg részé­re.

Idő­köz­ben, 2019. augusz­tus 2-án és 6-án, a tárgy­ban két fel­je­len­tés érke­zett a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség­hez.

Mivel a kért ada­tok nem érkez­tek meg, továb­bá a köz­zé­tett angol nyel­vű jelen­té­sek elem­zé­se a fel­je­len­té­sek elbí­rá­lá­sá­ra ren­del­ke­zés­re álló idő alatt nem lehet­sé­ges, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az ügy­ben fel­je­len­tés kiegé­szí­té­sét ren­del­te el.

A fel­je­len­tés kiegé­szí­té­se során kell a bűn­cse­lek­mény gya­nú­já­nak meg­lé­té­ről vagy kizárt­sá­gá­ról dön­te­ni.