Főoldal » Hírek » “Bomba van az áruházban” – közölte, majd letette a telefont – letartóztatását indítványozta az ügyészség – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki teg­nap rob­ban­tás­sal fenye­get­te meg az egyik sze­ge­di bevá­sár­ló­köz­pon­tot.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. augusz­tus 19. nap­ján, 16 óra­kor tele­fo­nált a 112-s segély­hí­vó­ra és közöl­te, hogy bom­bát rakott az álta­la meg­je­lölt sze­ge­di bevá­sár­ló­köz­pont­ba, és egy órá­juk van az embe­rek kime­ne­kí­té­sé­re. A gya­nú­sí­tott a hívá­sát még több­ször meg­is­mé­tel­te és közöl­te, hogy lesz még pár bomba és innen­től kezd­ve 3 és fél órá­juk van a rend­őrök­nek, hogy meg­ta­lál­ják a bom­bát. Közöl­te azt is, hogy látja a rend­őrö­ket, figyel min­dent, a közel­ben van és sür­get­te őket, hogy las­san fel­rob­ban a bomba, ves­se­nek be drónt is. A férfi még továb­bi két hason­ló tar­tal­mú hívást inté­zett a segély­hí­vó­ra.

A gya­nú­sí­tott fenye­ge­té­sei miatt a bevá­sár­ló köz­pon­tot lezár­ták, több száz embert érin­tő­en kiürí­tet­ték, majd átku­tat­ták. Az épü­let­ben bom­bát nem talál­tak.

A minő­sí­tett köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét. Az indít­vány alap­já­ul az szol­gált, hogy a férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső, sőt koráb­ban is több­ször állt már bíró­ság előtt köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­cse­lek­mé­nye miatt.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, ülé­sén fog dön­te­ni.