Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész videóüzenete az ügyészség 2019. évi tevékenységéről

Idén rend­ha­gyó módon – az írás­ban benyúj­tott ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló­val egy­ide­jű­leg – a leg­főbb ügyész a kol­lé­gái felé vide­ó­üze­net­ben szá­molt be az ügyész­ség tava­lyi tevé­keny­sé­gé­ről. Dr. Polt Péter hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyész­ség a tör­vé­nyek iránt elkö­te­le­zet­ten, magas szín­vo­na­lon dol­goz­va ért el elis­me­rés­re méltó ered­mé­nye­ket 2019-ben.