Főoldal » Hírek » Elítélték az asszonyt, akinek gondatlansága miatt halt meg az apósa

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság meg­is­mé­telt eljá­rás­ban bűnös­nek mond­ta ki azt a 43 éves lábat­la­ni asszonyt, aki­nek gon­dat­lan­sá­ga miatt meg­halt az apósa.

Aho­gyan arról koráb­ban az ügyész­ség beszá­molt (http://ugyeszseg.hu/az-asszony-gondatlansaga-miatt-halt-meg-az-aposa/), a vád sze­rint a nő 2016. janu­ár 26-án a 81 éves beteg, önma­gát ellát­ni nem képes, men­tá­li­san sérült apó­sá­nak a fel­ügye­le­té­ről nem gon­dos­ko­dott. Amíg ő aludt, a sér­tett a kulcs­ra nem zárt ház­ból egy puló­ver­ben kiment a kert­be, elesett, majd annyi­ra átfa­gyott, hogy a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lot­tat fel­men­tet­te, a dön­tést a Győri Íté­lő­táb­la hely­ben hagy­ta. Ennek lénye­ge sze­rint az asszony­nak nem volt köte­les­sé­ge gon­doz­ni a vád­lot­tat, ezen túl­me­nő­en min­den tőle tel­he­tőt meg­tett, és nem lát­hat­ta előre, hogy a sér­tett kimegy a ház­ból és ott elesik, majd pedig meg­fagy.

Az ügyész­ség felül­vizs­gá­la­ti indít­vá­nyá­ra a Kúria a Győri Íté­lő­táb­la hatá­ro­za­tát hatá­lyon kívül helyez­te, és új másod­fo­kú eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra uta­sí­tot­ta.

A meg­is­mé­telt eljá­rás­ban a Győri Íté­lő­táb­la gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés­ben bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat. Az asszony ugyan­is a gon­dos­sá­gi köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­te, ami­kor nem zárta be a bejá­ra­ti ajtót mielőtt alud­ni ment, a tőle elvár­ha­tó figyel­met elmu­lasz­tot­ta, a sér­tett testi épsé­gé­nek védel­me érde­ké­ben nem tett sem­mit.

A bíró­ság a vád­lot­tat kettő évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta, eny­hí­tő körül­mény­ként  érté­kel­ve, hogy bün­tet­len elő­éle­tű, két kis­ko­rú gyer­mek­ről gon­dos­ko­dik, azt, hogy a sér­tett­nek saját sorsú beteg­sé­ge volt, továb­bá a jelen­tős idő­mú­lást.