Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a barátja életét előre kitervelten, késsel kioltó jászladányi nő – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Szol­no­ki Tör­vény­szék azon vég­zé­sét, amellyel az előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés­sel és kifosz­tás­sal vádolt jász­la­dá­nyi nő letar­tóz­ta­tá­sát a vád­eme­lést köve­tő­en fenn­tar­tot­ta.

A Jász-Nagykun Szol­nok Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a jász­la­dá­nyi nő 2017. év őszé­től Bécs­ben élt, ahol meg­is­mer­ke­dett egy tuné­zi­ai állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­vel, a későb­bi sér­tet­tel. A férfi fel­aján­lot­ta a nőnek, hogy háza­sod­ja­nak össze, a kap­cso­lat azon­ban a férfi sze­re­lem­fél­tő visel­ke­dé­se miatt hamar meg­rom­lott, ezért a nő elha­tá­roz­ta, hogy hely­re­ál­lít­ja kap­cso­la­tát a koráb­bi part­ne­ré­vel, a tuné­zi­ai fér­fit pedig meg­öli. Ennek meg­fe­le­lő­en 2019. feb­ru­ár 24. nap­ján, haj­nal­ban, szó­ra­ko­zás­ból haza­tér­ve a nő a kábí­tó­szer hatá­sa alatt álló sér­tet­tet egy 12-14 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bics­ká­val előbb a nya­ká­nak bal olda­lán, majd dula­ko­dás köz­ben test szer­te meg­szúr­ta, meg­vág­ta, végül egy oldal­irá­nyú vágó moz­du­lat­tal jobb­ról balra elmet­szet­te a sér­tett nya­kát.

A sér­tett e bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben rövid idő alatt éle­tét vesz­tet­te.

A nő a sér­tett ruhá­za­tá­ban tar­tott kész­pénzt eltu­laj­do­ní­tot­ta, majd a holt­tes­tet fűrész és kés segít­sé­gé­vel fel­da­ra­bol­ta, a test­ré­sze­ket több bőrönd­be rej­tet­te, azok­kal Buda­pest­re uta­zott, és a holt­test marad­vá­nya­i­tól anyja segít­sé­gé­vel olyan módon sza­ba­dult meg, hogy azo­kat sósav­val leön­töt­te.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a Jász-Nagykun Szol­nok Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra fenn­tar­tot­ta a nő letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig, amely vég­zés ellen a vád­lott és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zé­se­ket nem tar­tot­ta ala­pos­nak, ezért az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la az első­fo­kú vég­zést hely­ben­hagy­ta és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a nővel szem­ben töb­bek között kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú, magas bün­te­té­si tétel­lel fenye­ge­tett élet elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ügyész­ség, ezért fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. A nő ellen továb­bá jelen­leg több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban és a jelen ügy­ben a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő szán­dé­kos bűn­cse­lek­mény miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, ezért a bűn­is­mét­lés veszé­lye is meg­ál­la­pít­ha­tó. E tör­vé­nyi okok­ra tekin­tet­tel tör­vé­nye­sen került sor a nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sá­ra és eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sát az íté­lő­táb­la sem tar­tot­ta indo­kolt­nak.

Az eljá­rás a Szol­no­ki Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik.