Főoldal » Egyéb kategória » Lopott sírkővel újította fel a síremléket egy férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, teme­tő­ben a halott emlé­ké­re ren­delt tárgy­ra elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a 29 éves fér­fi­vel szem­ben.

A férfi a temet­ke­zé­si cég alkal­ma­zá­sá­ban állt, ezért az asszony 2016. júli­us 19. nap­ján, a doro­gi teme­tő­ben azzal bízta meg, hogy néhai fér­jé­nek sír­kö­vét újít­sa fel. Pár nap­pal később a férfi egy másik sír­hely­ről enge­dély nél­kül elbon­tot­ta a műkő kere­tet és a nagy mére­tű műkő vázát, majd azo­kat a meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en beépí­tet­te. A tár­gyak érté­ke össze­sen 68.000 forint volt. Az asszony­nak nem volt tudo­má­sa arról, hogy a férfi a sír­em­lé­ket lopott műkő­ből újít­ja fel.

A férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, illet­ve a bün­te­tő­el­já­rás során a sír­kö­vet az ere­de­ti álla­po­tá­ba vissza­ál­lí­tot­ta.

A járá­si ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.