Főoldal » Hírek » Rendőröket akart ölni baltájával egy zavart elméjű férfi Egerben- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A bűn­ügy­ben a Heves Megyei Főügyész­ség emelt vádat a jelen­leg az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elme­gyó­gyí­tó Inté­zet­ben kezelt 44 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben.

    A férfi – saját beval­lá­sa sze­rint – rég­óta ellen­szenv­vel visel­te­tett a rend­őrök iránt, mert azok­nak „gumi­bot­juk van, ami­vel kemény­ked­het­nek”. Idén tavasszal a vád­lott­nak az a tév­esz­mé­je támadt, hogy két, konk­ré­tan meg nem jelölt nyo­mo­zó árta­ni akar neki, ezért elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli őket.

Ennek érde­ké­ben már­ci­us 5-én reg­gel magá­hoz vett egy 78 cm nyél­hosszú­sá­gú bal­tát, amit a háti­zsák­já­ba rej­tett, majd fel­szállt a menet­rend sze­rin­ti busz­ra, és egy köze­li kis­te­le­pü­lés­ről Eger­be uta­zott. A megye­szék­he­lyen egye­ne­sen a váro­si rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra ment, ahol a bejá­rat­nál szem­be talál­ta magát két por­ta­szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő fegy­ve­res biz­ton­sá­gi őrrel, akik közül az egyi­ket rög­tön meg­tá­mad­ta. A vád­lott a por­tás­fül­ke nyi­tott abla­kán keresz­tül agresszí­ven betol­ta a fej­szét, miköz­ben han­go­san fenye­ge­tő­zött. A biz­ton­sá­gi őrök meg­pró­bál­ták elven­ni tőle az esz­közt, de erős ellen­ál­lás­ba ütköz­tek, így a balta bir­tok­lá­sá­ért foly­ta­tott küz­de­lem heves közel­harc­cá fajult az elő­tér­ben, oly­annyi­ra, hogy annak során az egyik biz­ton­sá­gi őr 8 napon túl gyó­gyu­ló boka­tö­rést szen­ve­dett. A fej­szét – töb­bek segít­sé­gé­vel – végül így is ki tud­ták csa­var­ni a ter­helt kezé­ből, őt magát pedig sike­rült meg­bi­lin­csel­ni.

A nyo­mo­zás során a bíró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra –  elren­del­te a pol­gá­ri bíró­ság által koráb­ban már cse­lek­vő­ké­pes­sé­get tel­je­sen kor­lá­to­zó gond­nok­ság alá helye­zett vád­lott  elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét, ami a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got is érin­tő egyik leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés.

A főügyész­ség két­rend­be­li ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel és garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban – a tör­vény által elő­írt eljá­rás­nak meg­fe­le­lő­en – a vád­lott fel­men­té­sé­re tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság ren­del­je el a kóros elme­ál­la­po­tú férfi  kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét, emel­lett koboz­za el az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se során esz­kö­zül hasz­nált bal­tát.