Főoldal » Hírek » Strandon verekedett – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 40 éves férfi tavaly nyá­ron, egy fővá­ro­si stran­don, itta­san ugrált be a meden­cé­be, ami­ért az egyik für­dő­ző férfi rászólt. A vád­lott emi­att indu­la­tos lett, elő­ször a fér­fi­ra támadt, később pedig a férfi barát­nő­jét, majd a test­vé­rét is több­ször meg­ütöt­te.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. augusz­tus 22-én, egy XIII. kerü­le­ti stran­don, a strand házi­rend­jét meg­sért­ve, itta­san ugrált be a meden­ce szé­lé­ről a vízbe, a többi für­dő­ző közé. A meden­cé­be ugrá­lást a vád­lott az úszó­mes­ter fel­szó­lí­tá­sá­ra sem hagy­ta abba. A vád­lott éppen megint a meden­ce szé­lén állt, ami­kor egy, a barát­nő­jé­vel ott für­dő­ző férfi is rászólt, hogy fejez­ze be az ugrá­lást. A vád­lott ezt nehez­mé­nyez­te, indu­la­tos lett és kia­bál­ni kez­dett a fér­fi­val, miköz­ben ütött és rúgott felé.

Ami­kor a vád­lott meg­lát­ta, hogy a férfi a tör­tén­tek miatt az úszó­mes­ter­rel és a biz­ton­sá­gi őrrel tér vissza a meden­cé­hez, ismét kia­bál­ni kez­dett vele, majd indu­la­to­san, ismét meg­pró­bál­ta több­ször meg­üt­ni őt, a fér­fi­nak azon­ban sike­rült kitér­nie az üté­sek elől, így nem sérült meg.

Ekkor a férfi barát­nő­je a vád­lott elé lépett azzal, hogy ne bánt­sa a pár­ját, amire vád­lott a nőt is meg­tá­mad­ta, két alka­lom­mal, ököl­lel arcon ütöt­te. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nő az orr­tá­jék­nál zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett.

Ezt látva, az elő­ször meg­tá­ma­dott férfi test­vé­re is köz­be­lé­pett, szá­mon kérte a vád­lot­tat, hogy miért bánt­ja a test­vé­rét és annak barát­nő­jét. A szó­vál­tás után dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük, amely­nek során a vád­lott nagy erő­vel, több alka­lom­mal, ököl­lel meg­ütöt­te a fér­fit az arcán. A bán­tal­ma­zás miatt a férfi orr­csont, vala­mint arc­csont törést szen­ve­dett.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 40 éves fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint - a bán­tal­ma­zott nő vonat­ko­zá­sá­ban - súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben – bün­te­tő­vég­zés­sel – bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó videó az Ügyész­ség hiva­ta­los Face­book olda­lán, az aláb­bi lin­ke­ken elér­he­tő:

https://www.facebook.com/watch/?v=374216937587852.