Főoldal » Archív » Társukkal kegyetlenkedő fiatalok – vádemelésre került sor

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 15 éves békés­csa­bai és egy 14 éves béké­si fiú­val szem­ben, akik össze­tört pen­gét akar­tak itat­ni 13 éves tár­suk­kal.

A fia­tal­ko­rú vád­lot­tak és a gyer­mek­ko­rú sér­tett a 2016/2017-es tan­év­ben egy osz­tály­ba jár­tak, egy békés­csa­bai álta­lá­nos isko­la 7. osz­tá­lyos tanu­lói vol­tak. A vád­lot­tak gyen­ge tanul­má­nyi ered­ménnyel ren­del­kez­tek, rossz maga­vi­se­le­tű­ek vol­tak, míg a sér­tett jó tanul­má­nyi átla­gú és jó maga­vi­se­le­tű diák volt. A tanév során több­ször elő­for­dult, hogy a vád­lot­tak külön­bö­ző módo­kon zak­lat­ták a sér­tet­tet, pél­dá­ul eldug­ták az ivó­pa­lack­ját vagy abba nagy mennyi­sé­gű cit­rom­pót­lót tet­tek, ille­tő­leg az I.r. vád­lott több alka­lom­mal meg­po­foz­ta és meg­rúg­ta a sér­tet­tet, azon­ban a gyer­mek­ko­rú sér­tett és tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­je a konf­lik­tu­sok elke­rü­lé­se érde­ké­ben nem tett fel­je­len­tést.

Az I.r. vád­lott 2017. ápri­lis 19-én – a II.r. vád­lot­tal tör­tént elő­ze­tes meg­be­szé­lés alap­ján – egy  borot­va­pen­gét vitt magá­val az isko­lá­ba, ame­lyet több darab­ra tör­tek, és a penge felét, ille­tő­leg egy negyed darab éles pen­ge­da­ra­bot az utol­só órán ész­re­vét­le­nül a sér­tett műanyag ivó­pa­lack­já­ba tet­tek, amely­ben ekkor tea volt. Csak a vélet­le­nen múlt, hogy a sér­tett az óra után nem ivott bele a pen­ge­da­ra­bo­kat tar­tal­ma­zó ivó­pa­lack­ba, hanem haza­ment. Ott­hon az édes­any­ja vette észre a pen­ge­da­ra­bo­kat, ami­kor a sér­tett ivó­pa­lack­ját kiöb­lí­tet­te.

A rend­kí­vül vékony, éles, hegyes pen­ge­da­ra­bok száj­ba vétel­kor, lenye­lés­kor a száj­ban, a garat­ban és a nye­lő­cső­ben jelen­tős érsé­rü­lé­se­ket, mély, vágott, szúrt lágy­rész sérü­lé­se­ket okoz­hat­nak. Ezek a 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sek a sér­tett­nek az átla­gost jóval meg­ha­la­dó fáj­dal­mat okoz­tak volna.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, azzal, hogy a vád­lot­tak a sza­bad­ság­vesz­tés fel­füg­gesz­té­sé­nek pró­ba­ide­je alatt a tör­vény ere­jé­nél fogva párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll­nak. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.