Főoldal » Hírek » További gyanúsítások a rendőrökre késsel támadó szabolcsi férfi ügyében – fotóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­val, ittas állapotban-, továb­bá eltil­tás hatá­lya alatt elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés­sel is meg­gya­nú­sí­tot­ta azt a fér­fit, aki a köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet köve­tő­en kés­sel fenye­get­te a rend­őrö­ket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 31 éves férfi 2023. feb­ru­ár 7-én, este, úgy köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val egy sza­bol­csi tele­pü­lé­sen, hogy súlyos fok­ban ittas álla­pot­ban volt és 4 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt állt.A férfi köz­le­ke­dé­se során ittas­sá­gá­ból faka­dó­an, for­gal­mi ok nél­kül áttért az úttest bal olda­lá­ra és ott elütött egy kerék­pá­rost, aki ennek követ­kez­té­ben az úttest­re zuhant. A férfi ész­lel­te a bal­ese­tet, ennek elle­né­re annak hely­szí­nén nem állt meg és nem nyúj­tott segít­sé­get a sérült­nek, hanem elme­ne­kült.

Az elkö­ve­tő a köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet köve­tő­en magá­hoz vett egy 32 cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú kést, majd gya­lo­go­san vissza­ment a hely­szín­re és a kés­sel folya­ma­to­san szúró és vágó moz­du­la­to­kat téve, az intéz­ke­dő rend­őrö­ket fenye­get­te.

A nyo­mo­zó ügyész­ség az elkö­ve­tés nap­ján őri­zet­be vette a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tőt, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát.

Mivel a nyo­mo­zás során beszer­zett bizo­nyí­té­kok alap­ján az volt meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a rend­őri fenye­ge­tést meg­elő­ző köz­le­ke­dé­si bal­eset is a férfi ter­hé­re róha­tó, a nyo­mo­zó ügyész­ség továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­te vele.

Idő­köz­ben a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság 2023. május 10-ig meg­hosszab­bí­tot­ta.

Az ügy­ben fotók­kal kiadott koráb­bi köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el: http://ugyeszseg.hu/kessel-tamadt-a-rendorokre-a-szabolcsi-ferfi-fotoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/,

http://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-rendorokre-kessel-tamado-szabolcsi-es-a-befogado-allomason-rendort-meguto-kulfoldi-ferfi-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ .