Főoldal » Hírek » Ügyészi intézkedések a Füredi utcán történt tragédia kapcsán – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

2019. augusz­tus 31-én Zug­ló­ban a zeb­rán gázol­tak halál­ra egy 3 éves gyer­me­ket, aki fék­tá­vol­sá­gon belül sza­ladt ki az úttest­re. Az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az édes­anya barát­nő­je mulasz­tott, ezért vele szem­ben vádat emelt, az édes­anyá­val szem­ben pedig meg­szün­tet­te az eljá­rást.

A 3 éves kis­fiú és édes­any­ja egy nagyobb tár­sa­ság tag­ja­ként, 2019. augusz­tus 31-én 18 óra­kor gya­log egy zug­lói gye­rek­ren­dez­vény­re tar­tott. A tár­sa­ság­ban volt még a kis­gyer­mek idő­seb­bik test­vé­re, vala­mint az édes­anya barát­nő­je - az ügy vád­lott­ja -, és az ő roko­nai is. A 3 éves gyer­mek nem az édes­any­ja, hanem az édes­anya barát­nő­je, a vád­lott szo­ros fel­ügye­le­te mel­lett köz­le­ke­dett.

A tár­sa­ság a Vezér utca és a Füre­di utca keresz­te­ző­dé­sé­nél a zeb­rán kívánt átkel­ni, a gya­lo­gos­for­gal­mat irá­nyí­tó lámpa azon­ban piros­ra vál­tott, ezért a tár­sa­ság egy része - köz­tük a kis­gyer­mek - az úttest szé­lé­től mint­egy 0,7 méter távol­ság­ra meg­állt. A kis­fiú mel­lett jobb­ról a vád­lott, az ő jobb­ján pedig az édes­anya állt. A tár­sa­ság másik része, köz­tük a gyer­mek idő­sebb test­vé­re, még a piros jel­zés előtt átért az úttest túl­ol­da­lá­ra, ahol meg­áll­tak, és vár­ták, hogy a töb­bi­ek is átkel­je­nek.

A 3 éves gyer­mek az idő­sebb test­vé­rét követ­ve, lelé­pett a zeb­rá­ra, azon­ban a mel­let­te álló vád­lott ekkor őt vissza­húz­ta, vissza­tar­tot­ta és rászólt, hogy nem sza­bad tovább menni, mert piros a lámpa. Ezt köve­tő­en a vád­lott - mivel kizá­ró­lag ő tar­tóz­ko­dott köz­vet­le­nül a gyer­mek mel­lett, aki így az ő fel­ügye­le­te alatt állt - meg­fog­ta a kis­fiú kezét. 

A gyer­mek ennek elle­né­re, pár másod­perc múlva, ismét kisza­ladt az úttest­re. Az úttest­re kifu­tó gyer­me­ket - mint­egy 1,1-1,4 másod­per­cen belül - egy sza­bá­lyo­san, 42-43 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dő autós elütöt­te. A gyer­mek fék­tá­vol­sá­gon belül lépett az úttest­re, az autó sofőr­je a bal­ese­tet még inten­zív féke­zés­sel sem tudta volna elke­rül­ni.  A gyer­mek a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. 

A vád sze­rint a tra­gé­di­á­ra a vád­lott mulasz­tá­sa miatt került sor, mert nem járt el kellő gon­dos­ság­gal, így a fel­ügye­le­te alatt álló kis­gyer­mek kezét nem meg­fe­le­lő módon, erő­vel fogta, illet­ve más módon sem aka­dá­lyoz­ta meg, hogy a 3 éves kis­fiú – miu­tán egy­szer azt már meg­tet­te – újra az úttest­re lép­jen. A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vele szem­ben gon­dat­lan­ság­ól elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a bíró­ság­ra, fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­va.

Ugyan­ak­kor a kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint, az édes­anyát mulasz­tás­ban meg­nyil­vá­nu­ló bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség nem ter­he­li, mivel vala­mennyi körül­ményt figye­lem­be véve, alap­pal bíz­ha­tott abban, hogy gyer­me­ke a barát­nő­je szo­ros és köz­vet­len fel­ügye­le­te mel­lett kellő biz­ton­ság­ban van. A kerü­le­ti ügyész­ség ezért az édes­anyá­val szem­ben a gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt indult eljá­rást meg­szün­tet­te.