Főoldal » Hírek » Vaddisznó helyett egy embert lőtt le egy vadász- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye – fotóval

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy orosz­lá­nyi fér­fi­val szem­ben,  aki  vad­nak  nézte a fém­ke­re­ső tevé­keny­sé­get végző, szán­tó­föl­dön sétá­ló sér­tet­tet.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. janu­ár 19-én 20 óra körü­li idő­ben Kecs­kéd lakott terü­le­tén kívül szán­tó­föl­dön, éjsza­kai sötét­ség­ben enge­déllyel tar­tott golyós vadász­pus­ká­val vadá­szott, azzal vad­disz­nót akart elej­te­ni. Ugyan­eb­ben az idő­ben sötét ruhá­zat­ban a sér­tett fém­ke­re­ső tevé­keny­sé­get vég­zett a szán­tó­föl­dön sétál­va.

A vád­lott a sér­tet­tet vad­disz­nó­nak vélte anél­kül, hogy a vadat két­sé­get kizá­ró­lag fel­is­mer­te volna és cél­zott lövést adott le rá.

A lövés a sér­tet­tet a jobb olda­lán, a lágyék rész alatt érte, ennek követ­kez­té­ben csont­tö­rést oko­zott. A sérü­lést köve­tő­en három alka­lom­mal műtöt­ték a sér­tet­tet, har­mad­szor vég­le­ges csí­pő­pro­té­zist ültet­tek be neki. A sérü­lés ered­mé­nye­ként a sér­tett­nél alsó vég­tag rövi­dü­lé­se, csí­pő­ízü­le­ti moz­gás­kor­lá­to­zott­ság maradt vissza, amely mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként érté­ke­len­dő. A gyó­gyu­lá­si folya­mat 15 hóna­pig tar­tott.

Az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat bün­te­tő­vég­zé­sé­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, pénz­bün­te­tés­re, vala­mint a vadá­sza­ti tevé­keny­ség­től, mint fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítél­je, továb­bá a tőle lefog­lalt vadász­pus­kát koboz­za el.

Az aláb­bi fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te a hely­szí­ni szem­lén.