Főoldal » Egyéb kategória » Vádemelés a balotaszállási állatkínzás ügyében

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 68 éves balo­ta­szál­lá­si nő ellen, aki 2019. augusz­tus 5-én reg­gel a koráb­ban elkó­bo­rolt kutyá­ját egy bála­ma­dzag­gal az autó­já­hoz kötve akar­ta haza­von­tat­ni, de az állat az autó­val nem tudott lépést tar­ta­ni és a von­ta­tás miatt kínok között elpusz­tult.

A nagy testű, komon­dor faj­tá­jú kutya 2019. augusz­tus 3-án egy vihar miatt meg­szö­kött a vád­lott balo­ta­szál­lá­si tanyá­já­ról. A vád­lott két nap­pal később, augusz­tus 5-én reg­gel a sze­mély­au­tó­já­val elin­dult meg­ke­res­ni a kutyát, az álla­tot meg is talál­ta egy másik balo­ta­szál­lá­si tanyá­nál.

A vád­lott a kutya nyak­ör­vé­re egy bála­ma­dza­got kötött, ami­nek a másik végét az autó vonó­ho­rog­já­hoz rög­zí­tet­te. Beszállt az autó­ba, majd elin­dult haza úgy, hogy a kutyát az autó mögött von­tat­ta. A vád­lott a gép­ko­csi­val 20-30 km/h sebes­ség­gel haj­tott, ami miatt egy idő után a kutya már nem bírt tovább futni és egy köves­úton buk­dá­csol­ni kez­dett, majd tel­je­sen a bal olda­lá­ra dőlt.

A vád­lott ezután is még több száz méte­ren keresz­tül von­tat­ta az olda­lá­ra dőlt kutyát az úton, míg egy arra köz­le­ke­dő férfi meg nem állí­tot­ta és szá­mon nem kérte. Az állat ekkor még élt, olda­lán fekve erő­sen zihált, man­csai vére­sek vol­tak és tes­tén hor­zso­lá­sos sérü­lé­sek vol­tak. A vád­lott elol­dot­ta az álla­tot és a tanyá­já­ra ment vízért, de a hát­ra­ha­gyott eb nem sok­kal később az út szé­lén elpusz­tult.

Az a bánás­mód, hogy a vád­lott mint­egy 2,7 km-en keresz­tül a gép­ko­csi után kötve 20-30 km/h sebes­ség­gel húzta a kutyá­ját, az állat­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott és alkal­mas volt arra is, hogy a pusz­tu­lá­sát okoz­za.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amit a tör­vény 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­get. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény fény­ké­pek­kel együtt az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-gyanu-allatkinzas