Főoldal » Hírek » 1 milliós pénzköteget lopott egy dohánybolt pultja mögül - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 39 éves fér­fit, aki két hónap­pal ezelőtt, az eladó figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va, több mint 1.000.000 Ft-ot tulaj­do­ní­tott el egy józsef­vá­ro­si dohány­bolt­ból. A bíró­ság első­fo­kon 1 év 11 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség azon­ban súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A vád sze­rint a ter­helt 2022. szep­tem­ber 2-án dél­után bement egy VIII. kerü­le­ti dohány­bolt­ba. Az üzlet­be belép­ve ész­lel­te, hogy az eladó nem tar­tóz­ko­dik az üzlet­tér­ben, ezért elha­tá­roz­ta, hogy ezt kihasz­nál­va, a bolt­ból érté­ket tulaj­do­nít el. A vád­lott ennek érde­ké­ben meg­ke­rül­te a kiszol­gá­ló pul­tot, majd a pult mögé lépett, ahol a kassza alat­ti pol­con, egy papír­do­boz­ban ész­re­vett egy pénz­kö­te­get. A vád­lott az össze­kö­te­gelt, össze­sen 1.025.000 Ft kész­pénzt magá­hoz vette, majd siet­ve távo­zott az üzletből.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 39 éves fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé. A vádat a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Bün­te­tő­bí­ró­ság Előt­ti Ügyek Cso­port­ja kép­vi­sel­te. A vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban már több­ször ítél­ték vég­re­haj­tan­dó szabadságvesztésre.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit vád­dal egye­ző­en, lopás bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt, mint több­szö­rös vissza­esőt 1 év 11 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jog­erős. Az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú, vala­mint fegy­ház foko­zat­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A vád­lott jelen­leg is bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.