Főoldal » Archív » 10 év 8 hónap fegyházbüntetés egy gyermekpornográfiával és szexuális erőszakkal vádolt férfi ügyében – fellebbezett az ügyészség – VIDEÓVAL és FOTÓKKAL

A 38 éves férfi a vád sze­rint több tíz­ezer gyer­mek­por­nog­ráf fény­ké­pet és video­fel­vé­telt szer­zett meg 18. év alat­ti kis­ko­rú­ak­ról, de jel­lem­ző­en kisgyermekekről.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2017 novem­be­ré­ben benyúj­tott vád­ira­ta sze­rint a vád­lott a 2017. ápri­lis 09. nap­ján tör­tént elfo­gá­sát meg­elő­ző­en, min­den­ki szá­má­ra egy­ér­tel­mű­en fel­is­mer­he­tő­en 18. év alat­ti gyer­me­kek­ről, több mint 83.000 darab por­nog­ráf fény­ké­pet és video­fel­vé­telt szer­zett meg, ami­ket ezután adat­hor­do­zó­kon tar­tott buda­pes­ti lakásán.

A vád­lott a gyer­mek por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket egy több­szin­tű tit­ko­sí­tást biz­to­sí­tó háló­za­ton keresz­tül sze­rez­te meg. A fel­vé­te­le­ken az egy­ér­tel­mű­en 18. év alat­ti kis­ko­rú­ak - de ezen belül is jel­lem­ző­en kis­gyer­me­kek - súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő jel­leg­gel, cél­za­to­san a nemi vágy fel­kel­té­sé­re irá­nyu­ló módon vol­tak láthatók.

A vád­lott laká­sán 2017. ápri­lis 09-én tör­tént ház­ku­ta­tás során a gyer­mek por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket tar­tal­ma­zó adat­hor­do­zó­kat a nyo­mo­zók lefoglalták.

A férfi a fen­ti­e­ken túl­me­nő­en, a vád sze­rint 2014 nya­rán egy 11 éves kis­lánnyal – fizi­kai erő­szak alkal­ma­zá­sa nél­kül – faj­ta­lan­ko­dott. A kis­ko­rú élet­ko­rá­ra tekin­tet­tel a cse­lek­mény sze­xu­á­lis erő­szak­nak minősül.

A kiemel­ke­dő­en súlyos bűn­cse­lek­mény fel­de­rí­té­se és az elkö­ve­tő elfo­gá­sa a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda magas szín­vo­na­lú mun­ká­já­nak, és az ügyész­ség­gel való folya­ma­tos és pél­da­ér­té­kű együtt­mű­kö­dé­sé­nek volt köszönhető.

A nyo­mo­zás ered­mé­nye alap­ján a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vádiratot.

A vád­eme­lés az ügy­ben ered­mé­nyes volt, az ügy­ben első­fo­kú íté­let szü­le­tett; a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság az ügy vád­lott­ját vád sze­rint mond­ta ki bűnös­nek, és ezért őt 10 év 8 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, a tár­gya­lá­son eljá­ró ügyész a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je pedig eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda elfo­gás­ról készült fel­vé­te­lei, vala­mint a ház­ku­ta­tás során készült fotók az aláb­bi két lin­ken elérhetők.

https://www.youtube.com/watch?v=JAOf-RxE0kU

https://ugyeszseg.hu/gyermekpornografia-es-szexualis-eroszak-miatt-emelt-vadat-az-ugyeszseg-egy-budapesti-ferfival-szemben-videoval-es-fotokkal/