Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 2 év felfüggesztett helyett 3 év letöltendőt kapott - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ügyé­szi fel­leb­be­zés után jelen­tő­sen súlyo­sí­tot­ta a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék annak a 30 éves fér­fi­nak az első fokon kisza­bott bün­te­té­sét, aki kifosz­tást, majd garáz­da­sá­got és ron­gá­lást köve­tett el Salgótarjánban.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2021 janu­ár­já­ban emelt vádat a férfi ellen, aki egy sal­gó­tar­já­ni ital­bolt előtt az alko­hol­tól maga­te­he­tet­len álla­pot­ba került isme­rő­sé­től lopta el mobil­te­le­fon­ját és pénz­tár­cá­ját, sze­mé­lyi okmá­nya­i­val, bank­kár­tyá­já­val, SZÉP-kártyájával és 40.000 forint kész­pénz­zel együtt, egy későb­bi alka­lom­mal pedig a haj­lék­ta­lan szál­lón ököl­lel meg­ron­gál­ta a mel­lék­he­lyi­ség ajta­ját, több mint 50.000 forin­tos kárt okozva.

Az első fokon eljá­ró Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a fér­fit kifosz­tás bűn­tet­te, vala­mint készpénz-helyettesítő fize­tő­esz­köz­zel vissza­élés, okirat­tal vissza­élés, garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­re és 60.000 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítél­te, ren­del­ke­zett továb­bá a 190.000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­ről is.

A dön­tés ellen az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett, mivel a vád­lott a kifosz­tást itta­san, a garáz­da­sá­got és a ron­gá­lást pedig a kifosz­tás miatt már meg­in­dult bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt állva követ­te el.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a másod­fo­kú bíró­ság a fér­fi­vel szem­ben az első fokú íté­let­nél hosszabb tar­ta­mú és letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ér­tett és a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek túl­sú­lyá­ra tekin­tet­tel a fér­fit – jog­erő­sen – 3 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A bün­te­té­si tétel­ről köz­ért­he­tő­en: https://ugyeszseg.hu/10-masodperc-1-jogi-ismeret-a-buntetesi-tetel/