Főoldal » Hírek » 20 év fegyházbüntetést kapott egy 73 éves drogfutár - korábbi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat egy kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­val, köz­tük egy 73 éves nővel szem­ben, akik­től a rend­őrök 2019 janu­ár­já­ban 200 mil­lió Ft érté­kű dro­got fog­lal­tak le egy óbu­dai mély­ga­rázs­ban. A bíró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben első­fo­kon 12-22 év közöt­ti fegy­ház­bün­te­té­se­ket sza­bott ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat három fér­fi­val és egy nővel szemben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je, egy 49 éves férfi volt, aki 2018 novem­be­ré­től egy olyan bűn­szer­ve­ze­tet működ­te­tett, amely­nek fő tevé­keny­sé­ge koka­in és szin­te­ti­kus dro­gok Hol­lan­di­á­ból Magyar­or­szág­ra szál­lí­tá­sa, majd hazai érté­ke­sí­té­se volt. A 49 éves férfi ren­del­ke­zett kül­föl­di bűn­tár­si kap­cso­la­tok­kal, így az árut ő ren­del­te meg. A kábí­tó­szer szál­lí­tá­sát első­sor­ban a férfi most 73 éves édes­any­ja végez­te, két továb­bi bűn­tár­suk pedig a drog beszer­zé­sé­ben, táro­lá­sá­ban, és bel­föl­di érté­ke­sí­té­sé­ben vett részt. A szál­lít­mány beho­za­ta­la úgy tör­tént, hogy a vád­lot­tak Magyar­or­szá­gon autót bérel­tek, ami­vel álta­lá­ban az anya és fia Hol­lan­di­á­ba uta­zott, egy továb­bi tár­suk, vagy adott eset­ben mind­két tár­suk pedig repü­lő­vel uta­zott utá­nuk. A meg­vá­sá­rolt dro­got a vád­lot­tak a bérelt autó gyári karosszé­ri­á­já­nak üre­ge­i­ben rej­tet­ték el, amit ezt köve­tő­en a 73 éves nő veze­tett vissza Magyar­or­szág­ra, tár­sai pedig repü­lő­vel tér­tek haza. A kábí­tó­szer­rel meg­ra­kott gép­ko­csi­val a nő egye­ne­sen a bűn­szer­ve­zet egyik tag­já­nak III. kerü­le­ti lakás­hoz ment, ahol a töb­bi­ek már vár­tak rá. A kábí­tó­szert a vád­lot­tak az ingat­lan mély­ga­rá­zsá­ban rakod­ták ki, majd a dro­got ebben az óbu­dai lakás­ban rak­tá­roz­ták és onnan értékesítették.

A leg­utol­só szál­lít­mánnyal a 73 éves nő 2019. janu­ár 12-én este érke­zett Magyar­or­szág­ra. A vád­lot­tak elfo­gá­sá­ra a III. kerü­le­ti lakás mély­ga­rá­zsá­ban éppen akkor került sor, ami­kor rakod­ták ki a szál­lít­mányt a bérelt gép­ko­csi­ból. A nyo­mo­zók a gép­ko­csi­ból, vala­mint a lakás­ból össze­sen mint­egy 5 kilo­gramm koka­int, vala­mint több mint 50.000 darab (csak­nem 23 kilo­gramm) amfe­ta­min tab­let­tát fog­lal­tak le.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Fővá­ro­si Tör­vény­szék a vád­lot­tak bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tot­ta, és a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­vel szem­ben 22 év, a 73 éves nővel szem­ben 20 év, továb­bi két tár­suk­kal szem­ben pedig 16, illet­ve 12 év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki. A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je és annak anyja koráb­ban már volt bün­tet­ve kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt, ezért ők külö­nös vissza­eső­nek minősülnek.

Az íté­let nem jog­erős, a Fővá­ro­si Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­vel szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban vannak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/vademeles-200-millios-drogfogas-ugyeben-korabban-publikalt-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/200-millios-drogfogas-budapesten