Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Vádemelés 200 milliós drogfogás ügyében - korábban publikált videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­vel szem­ben élet­fogy­tig­la­ni sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügyész­ség -   a bűn­szer­ve­zet tagja volt az ő 71 éves édes­any­ja is. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re, bűn­szer­ve­zet­ben és társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken három fér­fi­val és egy nővel szemben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 48 éves I. r. vád­lott édes­any­já­val a II. r. vád­lot­tal, vala­mint a III. r. és IV. r. vád­lot­tak­kal 2018. novem­be­ré­től olyan bűn­szer­ve­ze­tet ala­kí­tott ki és veze­tett, amely­nek fő tevé­keny­sé­ge koka­in és szin­te­ti­kus dro­gok Hol­lan­di­á­ból  Magyar­or­szág­ra beszál­lí­tá­sa és itt­ho­ni érté­ke­sí­té­se volt.

A nyo­mo­zás meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy drog­be­ho­za­tal­hoz az I. r. vád­lott ren­del­ke­zett hol­land kap­cso­la­tok­kal, így az árut ő ren­del­te meg, majd a vád­lot­tak Magyar­or­szá­gon autót bérel­tek és azt vala­me­lyi­kük kivit­te, miköz­ben a töb­bi­ek a Budapest- Eind­ho­ven – Buda­pest repü­lő­já­rat­tal kísér­ték őt.

A meg­vá­sá­rolt dro­got a bérelt autók gyári karosszé­ri­á­já­ba rej­tet­ték el és egyi­kük – tipi­ku­san a II. r. vád­lott -  hozta be Magyar­or­szág­ra, ahol már a töb­bi­ek vár­ták őt, majd azt a III. r. vád­lott óbu­dai laká­sá­ban rak­tá­roz­ták és onnan adták el.

A leg­utol­só szál­lít­mány 2019. janu­ár 12. nap­ján este érke­zett Magyar­or­szág­ra, ami­kor a vád­lot­tak elfo­gá­sá­ra éppen III. r. vád­lott laká­sá­nak mély­par­ko­ló­já­ban került sor, amint éppen a szál­lít­mány rakod­ták ki a bérelt gép­ko­csi­ból. Ekkor a rend­őrök a bün­te­tő­jo­gi minő­sí­tett ese­tet meg­ala­po­zó jelen­tős mennyi­sé­gű drog  három­száz­öt­szö­rö­sét, mint­egy 5 kilo­gramm koka­int és 50 ezer darab amfe­ta­min tab­let­tát fog­lal­tak le.

Az anya és fia letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi tár­gya­lást és mivel már  ítél­ték el őket kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt, ezért ők külö­nös vissza­eső­nek tekint­he­tők, közü­lük az I. r. vád­lott­ra élet­fogy­tig­la­ni sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra is tett indít­ványt a főügyészség.

Az elfo­gás­ról készí­tett rend­őr­sé­gi videó itt érhe­tő el: