Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 30 liter „gina” egy váci istállóban

A Váci Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, akik "giná­val" keres­ked­tek Vácott.

2019. janu­ár 18-án este két férfi, a bűn­ügy két gya­nú­sí­tott­ja talál­ko­zót beszélt meg egy váci utcá­ban. A talál­ko­zó során egyi­kük egy más­fél lite­res műanyag palack­ban lévő folya­dé­kot adott el a társának.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói ekkor érték tet­ten őket. Az eladott folya­dék­ról kide­rült, hogy az kábí­tó­szer, hét­köz­na­pi nevén „gina”.

A rend­őrök kábí­tó­szer kere­ső kutyá­val átku­tat­ták a gya­nú­sí­tot­tak háza­it. Az egyik férfi házá­hoz tar­to­zó istál­ló­ban, műanyag kan­nák­ban tárolt, mint­egy 30 liter „gina” és más kábí­tó­szer került elő, amit a nyo­mo­zók lefog­lal­tak. A lefog­lalt kábí­tó­szer több ezer adag­ra ele­gen­dő mennyiség.

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott fér­fi­ak szö­ké­sé­nek veszé­lye fenn­áll. Okkal lehet tar­ta­ni attól is, hogy tár­gyi bizo­nyí­té­kok eltün­te­té­sé­vel veszé­lyez­tet­nék a nyo­mo­zás sike­rét, és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­né­nek el. Minden­nek kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tá­suk­kal lehet ele­jét venni.

A Váci Járá­si Ügyész­ség ezért tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re. A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi állás­pont­tal egyet­ér­tett, és elren­del­te a kényszerintézkedéseket.