Főoldal » Archív » A betörők csapta zaj ébresztette fel a sértettet - eredményes vádemelés

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­ira­ta alap­ján tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lot­tak beis­me­rő val­lo­mást tet­tek, és lemond­tak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, ezért a bíró­ság íté­le­tet hozott az ügy­ben, ame­lyet az ügyész tudo­má­sul vett.

A vád­eme­lés­ről koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/vademeles-az-ejszakai-betorokkel-szemben/

A két férfi 2019. ápri­lis 15. nap­ján éjjel meg­je­lent gép­ko­csi­val az esz­ter­go­mi sér­tett lakó­há­zá­nál, hogy onnan lop­ja­nak. Az egyik elkö­ve­tő a beha­to­lás előtt  22 óra 45 perc­kor fel­hív­ta tele­fo­non a sér­tet­tet, aki nem vette fel a tele­font. Ezt köve­tő­en a fér­fi­ak átug­rot­tak a kerí­té­sen, majd a náluk lévő szer­szá­mok­kal ajtó­kat pró­bál­tak fel­tör­ni, ami nem járt siker­rel, egy abla­kot fel­fe­szí­tet­tek, amin keresz­tül beju­tot­tak a házba. Az egyik elkö­ve­tő a sér­tett háló­szo­bá­já­ban is kutat­ni kez­dett, ekkor azon­ban a sér­tett fel­éb­redt, ami­nek a hatá­sá­ra a vád­lot­tak  kime­ne­kül­tek a ház­ból. A sér­tett a fér­fi­ak után sza­ladt az udva­ron és kerí­tés­nél a föl­dön fekve meg­ta­lál­ta és fel­is­mer­te az egyik elkö­ve­tőt. Ezalatt a másik férfi vissza­tért a lakás­ba, ott infor­ma­ti­kai esz­kö­zö­ket, tele­font, pénz­tár­cát, bank­kár­tyát, a sér­tett sze­mé­lyes ira­ta­it és kész­pénzt vett magá­hoz össze­sen 335.000,-Ft érték­ben.

Később az elkö­ve­tők együtt vissza­ad­ták a sér­tett­nek a tőle eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat és mind­ket­ten pró­bál­ták rábe­szél­ni, hogy ne tegyen fel­je­len­tést. A fér­fi­ak a ron­gá­lás­sal 77.916,- Ft kárt okoz­tak, ame­lyet egyi­kük  a sér­tett­nek meg­té­rí­tett.

A bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén az elkö­ve­tők a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­ték, és lemond­tak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, amely után a bíró­ság az egyik fér­fit 1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a másik fér­fit 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, míg a vád­lot­tak és védők eny­hí­té­sért jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést. A bíró­ság ezt köve­tő­en az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát meg­szün­tet­te, az erről hozott vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette.