Főoldal » Archív » A bíróság letartóztatta a szájmaszkokkal üzletelő csalókat

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te annak a két gya­nú­sí­tott­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik nem léte­ző száj­masz­kok­kal üzleteltek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a buda­pes­ti pár jogo­su­lat­la­nul belé­pett egy szá­muk­ra isme­ret­len sze­mély e-mail fiók­já­ba, majd a jel­szót meg­vál­toz­tat­va felhasz­nál­ták az e-mail fió­kot bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetéséhez.

A gya­nú­sí­tot­tak az email fiók­kal  regiszt­rál­tak egy inter­ne­tes por­tá­lon, és a jár­vány­ügyi hely­ze­tet kihasználva lég­zés­vé­dő masz­ko­kat hirdettek.

A elkö­ve­tők a száj­masz­kok­kal nem ren­del­kez­tek, céljuk a valót­lan tar­tal­mú hir­de­té­sek­kel az volt, hogy a koro­na­ví­rus miat­ti vész­hely­ze­tet kihasz­nál­va a hir­de­tés­re jelent­ke­ző sze­mé­lyek által átutalt vétel­árat jog­ta­la­nul, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve meg­sze­rez­zék, és ezál­tal a sér­tet­tek­nek kárt okozzanak.

A gya­nú­sí­tot­tak a hir­de­tés­re jelent­ke­ző sze­mé­lyek­nek meg­ad­ták bank­szám­lá­i­kat ahova a sér­tet­tek a pénzt átutalták.

A hir­de­tés­re az ország külön­bö­ző terü­le­té­ről jelent­kez­tek. A  nyo­mo­zás jelen­le­gi állá­sa sze­rint 6 sér­tett­nek össze­sen 850.000 forint kárt okoztak.

A gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nye több­rend­be­li csa­lás és infor­má­ci­ós rend­szer meg­sér­té­se bűntet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A bíró­ság a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en mivel fenn áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye és tar­ta­ni lehet attól, hogy a bizo­nyí­tást meg­hi­ú­sí­ta­nák, meg­ne­he­zí­te­nék.