Főoldal » Hírek » A büntetés súlyosításáért fellebbezett az ügyészség a kutyáját bántalmazó férfi ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen, aki bán­tal­maz­ta a kutyá­ját, mely­nek követ­kez­té­ben az állat comb­csont­tö­rést és más sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A bíró­ság a fér­fit köz­ér­de­kű mun­ká­ra és pénz­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség azon­ban súlyo­sí­tá­sért fellebbezett. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. júli­us 16-án, nap­köz­ben haza­ért a VII. kerü­le­ti lakó­he­lyé­re, ami­kor ész­lel­te, hogy az 1 éves, kis­tes­tű kutyá­ja lerág­ta a fal­vé­dőt, illet­ve több hely­re oda­vi­zelt, ezért dühös és agresszív lett. Az indu­lat hevé­ben a férfi üvöl­tö­zött, majd az álla­tot 15 per­cen keresz­tül bán­tal­maz­ta, ennek során test­szer­te, több alka­lom­mal, nyi­tott tenyér­rel megütötte.

A bán­tal­ma­zás és agresszió miatt a kutya az ágy alá mene­kült és ott félel­mé­ben, vala­mint a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben kelet­ke­zett fáj­dal­mai miatt han­go­san nyü­szí­te­ni kez­dett. Az állat han­gos nyü­szí­té­sé­re az egyik lakó figyelt fel, aki érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kutya test­szer­te vér­alá­fu­tá­sos sérü­lé­se­ket, vala­mint comb­csont­tö­rést szen­ve­dett, mely utób­bi sérü­lés meg­fe­le­lő orvo­si beavat­ko­zás hiá­nyá­ban mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást okoz­ha­tott volna.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 32 éves fér­fi­val szem­ben állat­kín­zás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, és vele szem­ben elzá­rás bün­te­tést indítványozott.

A bíró­sá­gon meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen az elkö­ve­tő beis­mer­te a bűnös­sé­gét és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Erre tekin­tet­tel a bíró­ság a fér­fit vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 312 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re, vala­mint 150.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sa érdekében.

A tör­vény sze­rint az elzá­rás leg­hosszabb tar­ta­ma 90 nap, amit büntetés-végrehajtási inté­zet­ben kell végrehajtani.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye, és az ahhoz kap­cso­ló­dó fotók az aláb­bi lin­ken megtekinthetők.

https://ugyeszseg.hu/bantalmazta-a-kutyajat-fotokkal-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/