Főoldal » Hírek » A dohányboltok biztonságáról

A dohány­bol­tok biz­ton­sá­gá­val rend­sze­re­sen fog­lal­ko­zunk a köz­le­mé­nye­ink­ben, vide­ó­ink­ban. A bűn­meg­elő­zés, a biz­ton­ság kér­dé­se a Magyar Dohány Kis­ke­res­ke­dők Szö­vet­sé­ge által ren­de­zett Tabak expó­nak is egyik fon­tos témá­ja volt. Öröm­te­li tény, hogy – a beve­ze­tett védel­mi intéz­ke­dé­sek­nek is köszön­he­tő­en – a rend­őr­ség szin­te min­den (sőt 2020-ban vala­mennyi!) dohány­bol­ti rab­lás tet­te­sét kézre kerí­tet­te az elmúlt idő­szak­ban.

A ren­dez­vé­nyen kol­lé­gánk, dr. Garai Rená­ta, az OKRI kuta­tó­ja – az MDKSZ kép­zé­si veze­tő­je  – is elő­adást tar­tott a tra­fik­szek­tor aktu­á­lis kihí­vá­sa­i­ról.

Garai Rená­tá­val az év ele­jén külön vide­ót is készí­tet­tünk a dohány­bol­tok biz­ton­sá­gá­ról: https://youtu.be/ECdO7bTRdvI