Főoldal » Hírek » A féltékeny vádlott lőfegyverével 3 percen belül végzett áldozataival- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­ra ítél­te azt a 44 éves fér­fit, aki 2019 augusz­tu­sá­ban táv­cső­vel fel­sze­relt golyós lőfegy­ve­ré­vel mind­össze 162 másod­per­cen belül agyon­lőt­te apát és fiát a sza­bol­csi megye­szék­hely kert­vá­ro­sá­ban. A fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját 25 évben álla­pí­tot­ta meg. Dön­tött egy­ben a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált lőfegy­ver, vala­mint a hozzá tar­to­zó lősze­rek elkob­zá­sá­ról is.

A nem jog­erős íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a vád­lott fele­sé­ge és mun­ka­ve­ze­tő­je között 2019 év tava­szán érzel­mi kap­cso­lat ala­kult ki, amely­ről később a férj is tudo­mást szer­zett. Noha a viszony végül meg­sza­kadt, a fér­fi­úi önér­ze­té­ben sér­tett vád­lott kép­te­len volt fel­dol­goz­ni a házas­tár­si hűt­len­ség tényét. Kap­cso­la­ta meg­rom­lott az asszonnyal, akit arra szó­lí­tott fel, hogy hagy­ja el a csa­lá­di ott­hont. Más­nap azon­ban a fele­sé­ge meg­je­lent a csá­bí­tó férfi házá­nál, és sze­mé­re vetet­te csa­lá­di éle­té­nek meg­rom­lá­sát. Az asszony a fér­fi­val kiala­kult indu­la­tos szó­vál­tá­sá­ról nyom­ban beszá­molt a fér­jé­nek, aki­nek előbb tele­fo­non, majd sze­mé­lye­sen is panaszt tett koráb­bi sze­re­tő­jé­nek sértő visel­ke­dé­sé­ről. A vád­lott fél­té­keny­ség­től és bosszú­vágy­tól hajt­va haza­si­e­tett, magá­hoz vette vadá­szat­hoz enge­déllyel tar­tott golyós lőfegy­ve­rét, amely­be egy­szer­re 5 lőszert is betá­ra­zott, majd a mun­ka­ve­ze­tő házá­hoz haj­tott. Az autó­ból kiszáll­va vál­lá­hoz emel­te a pus­kát és az udva­rán tar­tóz­ko­dó 42 éves sér­tett irá­nyá­ba cél­zott lövést adott le. Ekkor a sér­tett előbb az udva­rán pró­bált elrej­tőz­ni, azután pedig bero­hant a házá­ba. A vád­lott máso­dik lövé­se azon­ban már célba talált: a löve­dék átha­tolt a bejá­ra­ti ajtón, és a mögöt­te lévő sér­tett hátá­ba fúródott.

A lövé­sek hal­la­tán a sér­tett szem­köz­ti ház­ban tar­tóz­ko­dó apja az utca felé indult. A fel­dü­hö­dött vád­lott ennek a por­tá­nak az udva­rá­ra is belőtt. A löve­dék a fake­rí­té­sen átha­tol­va a lép­cső­be fúró­dott. A 65 éves  sér­tett az utcán fele­lős­ség­re vonta, miköz­ben egy mobil­te­le­fon­nal fel­vé­telt pró­bált volna készí­te­ni a táma­dó­ról. Indu­la­tos szó­vál­tás kez­dő­dött közöt­tük. Rövi­de­sen azon­ban a sér­tett az udvar­ra kisza­la­dó uno­ká­já­tól érte­sült arról, hogy a fiát meg­lőt­ték. Segít­sé­gé­re indult a ház felé, mire a vád­lott fel­szó­lí­tot­ta: „- For­dulj meg, ha meg akarsz halni!” A sér­tett foly­tat­ta az útját, mire a vád­lott őt is hátba lőtte. Mind­két sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Olyan súlyos és kiter­jedt sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, hogy éle­tü­ket szak­sze­rű orvo­si segít­ség­nyúj­tás­sal sem lehe­tett volna megmenteni.

A vád­ha­tó­ság az íté­let ellen a vád­lott ter­hé­re, az „aljas indok­ból” elkö­ve­tés minő­sí­tő körül­mény meg­ál­la­pí­tá­sa, és a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­ráb­bi idő­pont­já­nak 35 évben tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sa végett fel­leb­be­zett. A vád­lott és védő­je a tény­ál­lás téves meg­ál­la­pí­tá­sa miatt, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés, illet­ve erős fel­in­du­lás­ból elkö­ve­tett ember­ölés  meg­ál­la­pí­tá­sa, végül a bün­te­tés jelen­tős eny­hí­té­se cél­já­ból élt jogorvoslattal.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lott a fele­sé­gét és a csa­lád­ját ért leala­cso­nyí­tó kije­len­té­sek miatt meg­tor­ló indí­ték­kal hasz­nált lőfegy­vert a sér­tet­tek­kel szem­ben. Az önér­ze­té­ben ismé­tel­ten meg­sér­tett ember dühe mun­kált benne, ami­kor nyom­ban agyon lőtte mind­két sér­tet­tet, noha a konf­lik­tust a fele­sé­ge pro­vo­kál­ta ki és ger­jesz­tet­te. Az ilyen vég­le­tes önbí­rás­ko­dás az ember­ölés bűn­tet­té­hez kap­cso­ló­dó „aljas indok” motí­vum meg­ál­la­pí­tá­sá­ra tel­jes mér­ték­ben alkal­mas. A fel­té­te­les sza­bad­ság leg­ko­ráb­bi idő­pont­já­ra vonat­ko­zó íté­le­ti ren­del­ke­zés szá­mot­te­vő súlyo­sí­tá­sa ugyan­csak indokolt.

Az ügyész­sé­gi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek alap­ján a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: